Apple

Shazam meddelar sina användare om att Apple tar över

Alla dina pinsamma sökningar

Shaz­am har bör­jat att skic­ka ut varningar till alla sina använ­dare, oavsett plat­form, att det kom­mer kom­ma förän­dringar i hur deras data kom­mer att hanteras. Det­ta till grund av att Apple har köpte upp Shaz­am. Använ­dar­nas data kom­mer att fly­t­tas från Shaz­ams servrar till Apples servrar och kom­mer nu gå under Apples använ­dar­avtal istäl­let för Shaz­ams.

Det­ta kom­mer bara två månad­er efter att köpet av Shaz­am går igenom för Apple. Varnin­gen kom­mer upp både i Shazamap­pen och på Shaz­ams hem­si­da om det är så att använ­dare av tjän­sten har ska­p­at ett kon­to hos Shaz­am.

Shaz­am med­de­lar sina använ­dare att om de har ska­p­at ett kon­to hos Shaz­am för att kun­na använ­da deras funk­tion att syn­ka sina sökningar av sånger mel­lan enheter så kom­mer nu den datan att fly­t­tas till Apples servrar. Med­de­landet lyder “will be gov­erned by Apple’s Pri­va­cy Pol­i­cy and indus­try lead­ing com­mit­ment to user pri­va­cy.” Det går då att tryc­ka “Learn More” eller “Accept”

På hem­si­dan kom­mer föl­jande infor­ma­tion upp “Your Shaz­am data will be moved to Apple and aligned with Apple’s pri­va­cy prac­tices.” och önskar använ­dare att ta bort all data om sina sångsökningar så finns det en “Delete Account”

Om du väl­jer att ta bort ditt kon­to så kom­mer du fort­farande kun­na använ­da appen och dina sökningar finns kvar där. Men all infor­ma­tion som är associer­ad med dig och som synkro­nis­eras mel­lan dina enheter kom­mer att försvin­na.

Apples köp av Shaz­am pre­sen­ter­ades först i decem­ber 2017 men först i sep­tem­ber gick köpet igenom i EU. Köpet ryk­tas ha kostat 400 miljon­er dol­lar.

AppleIn­sid­er

Kommentarer