Nyheter

Shuttle — datorn som går in i varenda IKEA-möbel

Och tv-möbeln

Dator­er fascinerar mig, det finns lika myck­et mode i det som i kläder. Kanske måste det ock­så vara så för att det skall gå att konkur­rera på en mark­nad där det näs­tan råder monopol på utveck­ling av kom­po­nen­ter, är det inte Nvidia så är det AMD när det kom­mer till grafikko­rt, är det inte AMD så är det Intel när det kom­mer till proces­sor­er. På ram­min­nes­fron­ten är det inte särskilt bredare det heller när det kom­mer till vem som fak­tiskt äger fab­rik­er­na.

Allt pro­du­cen­ter­na av slut­pro­duk­ten har att förhål­la sig till är vilken vari­ant av chip och en viss överk­lock­n­ing, men det är möj­ligheter alla kan göra. Där­för blir det en frå­ga om utseende, till och med raminne kan ha lys­dioder i dagsläget. För att visa upp det så är ofta dator­chas­sin delvis trans­parenta och fram­förallt sto­ra. I en tid där allt blir min­dre blir PC-byggen bara större och större.

Rådande mode är allt­så färg­er i alla dess for­mer, gär­na skif­tande och stort. Genom åren finns det en tillverkare av chas­sin som inte hakat på den­na trend och det är Shut­tle. De har hållt stor­leken nere men tvin­gats göra dem län­gre för att få in full­sto­ra grafikko­rt. Vi lade tidi­gare rabar­ber på ett SH370R8-chas­si. Ett Sh-vad tänker du säk­ert nu. Vi har ingen aning vad siffror­na bety­der vi vet bara att det är det­ta chas­si som klarar alla typer av nya intel-proces­sor­er inklu­sive deras fetaste i9-proces­sor samt Nvidias senaste RTX-kort.

Vi max­ade dock inte dessa chas­si fullt ut med 20 000-kro­norskom­po­nen­ter men väl hälften och det är det som är så trevligt inom PC-världen idag, det räck­er, vi har den här lil­la burken undan­skuf­fad i en IKEA Kallax-hyl­la under skrivbor­det och den bara finns där sam­tidigt som den klarar att köra de nyaste spe­len på i de fles­ta fall abso­lut högs­ta grafikin­ställ­ningar­na.

Det behöver inte vara svårare än så, den enda nack­de­len är att det lil­la chas­sit med de här värmeutveck­lande kom­po­nen­ter­na gör att fläk­tar­na får job­ba på mer än på större chas­sin och det hörs men inget som blir märk­bart i varda­gen.

Trots det lil­la for­matet finns det ton­vis med oli­ka USB-utgån­gar. Svart ger USB 2, blått ger USB 3.1 rött = alltid ström­styr­ka på USB-kon­tak­ter­na, giga­bit eth­er­net och så vidare finns med.

https://youtu.be/TDy98NHapvg

Kommentarer