Nyheter

Simon the Sorcerer för iPhone!

simon-the-sorcererIdag såg vi en glad nyhet på App­Store, det klas­siska peka-klic­ka även­tyrsspelet  Simon the Sor­cer­er har nu pub­licer­ats i allas våran kära App­Store. Simon the Sor­cer­er släpptes för förs­ta gån­gen 1993 till Ami­ga och por­tades senare över till DOS senare under kom­mande året. Spelet utveck­lades av ett brit­tiskt före­tag som het­er Adven­ture Soft. I det­ta spel spelar du som karak­tären Simon, en brit­tisk tonår­spo­jke som av en out­grundlig anled­ning har en garder­ob hem­ma som för­vand­las till en por­tal mot en annan värld. Simon hop­par givetvis in i por­tal­en och även­tyret kan bör­ja.

Den­na port­ning av spelet är baser­ad på Scum­mVM vilket är en inter­pre­ta­tor (en form av emu­la­tor) för fler­talet gam­la även­tyrsspel som bland annat Mon­key Island, Dis­c­world och Simon the Sor­cer­er. Trots att den­na utgå­va är exakt sam­ma som orig­i­nalet rekomender­ar vi det­ta spel för er som inte spelat det, Simon the Sor­cer­er är ett rik­tigt roligt även­tyrsspel som helt klart är värt pen­gar­na.

Du kan köpa spelet på App­Store för 38:-

Kommentarer