Smarta Hem

Smart dörrklocka med …stillbilder

Kangaroo lanserar prisvärd batteridriven dörrklocka för $20

Amerikan­s­ka före­taget Kan­ga­roo lanser­ar en gan­s­ka intres­sant pro­dukt. En smart dör­rk­loc­ka för endast $20 som slopat film­sekvenser­na och använ­der still­bilder istäl­let.

Kan­ga­roo är inget vi hit­tar på den sven­s­ka mark­naden så vi ska inte pusha deras lös­ningar men vi vill fokusera på deras nya pro­dukt istäl­let. Deras nya dör­rk­loc­ka, Kan­ga­roo Pho­to Door­bell, har en inbyg­gd kam­era och använ­der still­bilder istäl­let för film­sekvenser. Dessa skickas till din smart­phone vid detek­ter­ing av rörelse eller när någon tryck­er på den. Resul­tatet blir en slags GIF-sekvens så du ser vem som befinner sig fram­för dör­ren.

Att göra på det­ta sätt blir lite nytänkande då alla fokuser­ar på just rörlig bild och att få ner priset till dry­ga 200 kro­nor gör pro­duk­ten intres­sant. Vis­serli­gen sak­nas möj­lighet till tvåvägskom­mu­nika­tion men för mån­ga är det säk­ert bara intres­sant att se vem som är vid dör­ren innan man masar sig upp ur sof­fan.

Kam­er­an dri­vs av 3 st AA-bat­terier och med tanke på att den inte lig­ger och ström­mar hela tiden så bör bat­ter­i­ti­den vara gan­s­ka bra. Det­ta är ju rim­ligtvis en idé som fler före­tag bor­de kun­na nap­pa på och inklud­era i sitt utbud och säk­erli­gen en bra instegspro­dukt med det priset.

Käl­la: Kan­ga­roo

Kommentarer