Nyheter

Snapchat spionerar på sina användare

SNAP!

Moth­er­board skriv­er om att tidi­gare anställ­da på den sociala media plat­tfor­men Snapchat har gått ut och berät­tat att flera anställ­da på Snapchat har till­gång till ett verk­tyg som gör att de ska kun­na spi­onera på använ­dar­na.

Verk­tyget kallas SnapLion och med verk­tyget så kom­mer de anställ­da åt per­son­lig infor­ma­tion så som tele­fon­num­mer, e‑postadresser och spa­rade snaps. Snaps försvin­ner van­ligtvis efter att de setts av mot­ta­garen eller om de läg­gs på använ­darens hän­delse så är de till­gäng­lig under 24h.

Det är Moth­er­board som fått flera inter­vjuer av både tidi­gare anställ­da och nuvarande anställ­da som berät­tar om hur verk­tyget numera används mer slen­tri­an­mäs­sigt av anställ­da. Istäl­let för hur det var tänkt att fungera, som ett verk­tyg för att förhin­dra mob­bing och hot.

Läs mer hos Vice Vice

Kommentarer