Android

Snart får du bättre ordning på dina podcasts och musik i Spotify

Efterlängtad funktion!

Att blan­da pod­casts och musik är inte opti­malt och nu har Spo­ti­fy bör­jar skic­ka ut en upp­da­ter­ing som ger oss en bety­dligt bät­tre överblick.

Spo­ti­fy har bör­jat rul­la ut en ny upp­da­ter­ing där bolaget har upp­dat­er­at sitt UI en aning och gör det enklare för använ­dare att hop­pa mel­lan musik och pod­casts. Som ni kan se i bilden ovan kom­mer det finnas två flikar, en för musik och en för pod­casts.

Klickar vi på den nya musik­fliken så får vi upp tre kat­e­gori­er, spel­lis­tor, artis­ter och album. En lik­nande lös­ning ser vi om vi klickar på pod­casts där vi då ser avs­nitt, ned­laddningar och pro­gram. Upp­da­terin­gen har sak­ta bör­jat rul­las ut till använ­dare runt om i världen och ska ha nått alla inom de närm­s­ta dagar­na den kom­mer till både iOS- och Android.

Att Spo­ti­fy menar all­var med sin pod­cast-sat­sning har vi sett tidi­gare då de har köpt upp flera sto­ra plat­tfor­mar för just pod­casts där vi bland annat har Gim­let och Anchor.

Ni har väl inte mis­sat att vi har en podd?

Via 9To5Mac

Kommentarer