Nyheter

Socialstyrelsen säger nej till välkomstbonus hos onlinecasinon

Så även andra remisinstanser

I ett remiss­var till regerin­gen säger Social­styrelsen tydligt nej till någon form av så kallade välkom­st­bonusar för onlinecasi­non.

Det är ett förslag från regerin­gen om förstärk­ta åtgärder på spel­mark­naden till följd av Coro­no-epedemin som skick­ats ut till remisin­stanser som kan tänkas ha en adek­vat åsikt. Bland annat hand­lar det om att välkom­st­bonus bara får vara 100 kro­nor.

Social­styrelsen lik­som Lunds Uni­ver­sitets med­i­cin­s­ka fakul­tet tyck­er (PDF) att man skall lagstadga bort bonusen helt och hål­let.

Social­styrelsen skriv­er “Under rådande omständigheter, där regerin­gen har för avsikt att försö­ka min­s­ka spelandet om pen­gar, kan det tolkas som ett dubbelt bud­skap att pre­miera spelande genom att erb­ju­da bonus, även om belop­pet om 100 kan upp­fat­tas vara mar­gin­ellt”.

Andra förslag från regerin­gen är att ett spelkon­to, samt för­lust­gräns, högst får vara 5000 kro­nor per vec­ka samt att det skall vara oblig­a­toriskt att ange en gräns för speltid.

Förslaget i dess slut­gilti­ga form förvän­tas trä­da i kraft 1 juni och upphöra efter den 31 decem­ber 2020.

Kommentarer