Recensioner

Somfy Indoor Camera — det berömda Homekit-undantaget

Mekanisk lucka är en mänsklig integritetsrättighet

Vi bestämde oss för ett tag sedan att tes­ta över­vakn­ingskameror till det smar­ta hem­met. Ett av kraven som jag som Apple-använ­dare hade var att få in kameror­na i Apples ekosys­tem Home­K­it men det skulle visa sig vara svårare än vad vi först trott. Inte för att kam­er­atil­lverkar­na inte kan göra kameror men för att Apple är ytterst restrik­ti­va med vad de släp­per in i sitt sys­tem.

Den förs­ta kam­er­an vi tes­tade var från Som­fy. Som­fy sat­sar på det smar­ta hem­met och har allt från hem­larm till per­si­en­ner för uteplat­sen. Kam­er­an vi tes­tar är deras enda med Home­K­it kom­pat­i­bilitet och het­er Som­fy Indoor Cam­era

Somfy Indoor Cam

Men vad som verk­li­gen utmärk­er kam­er­an är att den har en mekanisk luc­ka fram­för lin­sen, en så kallad integritet­sluc­ka. Det här är en funk­tion som vi inte vis­ste att vi ville ha tills vi fick den. Tryg­gheten med att röra sig själv i hem­met och veta att ingen ser dig via kam­er­an är ovärderlig. För oavsett om vi abon­ner­ar på kameror­na från ett före­tag eller om vi byg­gt sys­temet själ­va så är en kam­er­alins något som väck­er tanken på att någon annan har möj­ligheten att se vad som sker. Luck­an fälls lätt upp när det behövs och sys­temet blir aktivt.

Men för att få avn­ju­ta den här funk­tio­nen så behöver vi hål­la oss i Som­fys egna app. Apple har en bestämd åsikt om hur en kam­era ska fungera och det är inte med luc­ka. Så att få luck­an att fäl­las upp eller ner är än så länge inget som går att automa­tis­era i Apples Home­K­it.

Som­fys app är lät­tnav­ig­er­ad och stil­ren så det är inget som gör att vi gråter blod över men hop­pet om att få sam­la alla härli­ga funk­tio­nen på ett ställe grusas tyvärr. Däre­mot så funger­ar kam­er­an med Alexa, Google Assis­tent, IFTTT och Nest. I Som­fys app så kom­mer vi ock­så åt de videok­lipp som spelas in. Som­fy har valt att dels ha en gratis­vari­ant och en abon­ne­mangs­form. Gratis­vari­anten sparar våra filmk­lipp i 30 sekun­ders klipp som är till­gäng­li­ga i 7 dagar. Abon­ne­mangsvari­anten låter oss spara obe­grän­sat med film i anti­n­gen 7 eller 30 dagar och kost­naden är anti­n­gen 49,99 kr / månaden för 7 dagar eller 99,99 kr / månaden för 30 dagar.

Utseen­demäs­sigt så skil­jer sig kam­er­an något från konkur­renter­na och från Som­fys andra kameror. Den är for­mad som en disk på högkant och kan lätt plac­eras mot en vägg och smäl­ter då lätt in. I lådan föl­jer det med en strö­madapter och en platt sladd som mäter hela 3 meter. Tyvärr får vi inte med något väg­gfäste utan det­ta behöver köpas till för 300 kro­nor.

Bilden som kam­er­an lever­ar har några sekun­ders för­dröjn­ing men väl framme är den klar och återg­er en bra färg­bild. Kam­er­an klarar även av mörk­er och för­vand­lar då bilden till svartvit. Bilden­vyn är på hela 130 ° och rym­mer det mes­ta du behöver se från hem­met.

Sam­man­fat­tningsvis så kan vi kon­stat­era att som egen kam­era så är Som­fys Indoor Cam­era på gränsen till kom­plett men fram till dess att de har imple­menter­at Apples Home­K­it Secure Video och Apple imple­menter­at funk­tio­nen att styra luck­or i Home­K­it så kan vi bara ge den en 8 av 10.

 

Speci­fika­tion:

 • Video:
 • Sen­sor: 1/3″ CMOS AR0330
 • Upplös­ning: 1080p / 30 fps
 • Betrak­t­ningsvinkel: Vid­vinkel 130° (diag­onalt) med fast fokus (60 cm/oändligt)
 • Mörk­erseende: 6 m med mekanisk infrarött fil­ter
 • Dig­i­tal zoom: x4
 • Rörelsede­tek­ter­ing: Som­fyVi­sion motion detec­tion (5 m/16ft)

Övrigt:

 • Pro­tokoll: WiFi 802.11 b/g/n (2.4 Ghz)
 • Krypter­ing: Open/WEP/WPA WPA2-Per­son­al stöd
 • Ljud: Inbyg­gd hög­ta­lare och mikro­fon
 • Räck­vidd: Innan­för Wi-Fi-täck­nin­gen i hem­met
 • Strömkäl­la: 5 V/2 A USB-adapter
 • Arbet­stem­per­atur: 0 till +45 °C
 • Mått: 43 x 90 mm
 • Vikt: 170 g
 • Mate­r­i­al: Polykar­bon­at
 • Plac­er­ing: Inomhus
 • Övrigt: Motoris­er­ad integritet­sluc­ka

Innehåll i för­pack­nin­gen:

 • 1 st Som­fy Indoor Cam­era
 • 1 st juster­bart sta­tiv
 • 1 st Micro USB-kabel
 • 1 st USB adapter (5V / 1,5 A)
 • Lokalt anpas­sade stick­kon­tak­ter
 • Åter­ställ­ningsverk­tyg

Smar­ta tjän­ster:

 • Alexa
 • Home­K­it
 • Google Assis­tant
 • IFTTT
 • Nest
 • Som­fy TaHoma

Kommentarer