Smarta Hem

Somfy moderniserar sig med ny app och gateway

Frääscht!

Fran­s­ka Som­fy visade häromveck­an upp sin nya TaHoma-gate­way. Utöver att stöd­ja RTS och deras egna io-home­con­trol-pro­tokol så erb­juds nu även Zig­bee 3.0 vilket gör den bety­dligt mer intres­sant än sin föregån­gare.

Nu tänker du kanske vad mark­istil­lverkar­na Som­fy har med teknik och automa­tis­er­ing att göra? Som­fy är för gemene man abso­lut mest kän­da för sina markiser och andra sol­sky­dd men myck­et av det har alltid styrts med hjälp av fjär­rkon­troller samt automatik baser­ad på vind och sol.

TAHOMA SWITCH

Genom TaHoma-box­en kunde vi automa­tis­era det­ta ihop med andra typer av smar­ta hem-pro­duk­ter genom att den stödde både den RTS-teknik som fjär­rkon­troller­na går på men ock­så deras egna pro­tokoll io-home­con­trol som man utveck­lat ihop med flera andra bolag. Dessvärre har Zig­bee som ser ut att ta över allt mer sak­nats och men nu kom­mer man allt­så få in allt i en gate­way. Dessu­tom ser man ut att ha löst prob­lemet med att gränss­nit­tet sett ut att ha var­it från 90-talet och dessu­tom var­it beroende av sto­ra skär­mar och därmed inte var­it smidigt på en mobil.

Till skill­nad mot andra lik­nande enheter har den trådlöst nätverk samt ett utseende som är gjort för att den skall stå framme. Slut­li­gen har tre pro­gramer­ings­bara knap­par, två för att ska­pa sce­nar­i­er och en för att stop­pa dem.

Somfy TaHoma App

I van­lig ord­ning bety­der det inte att bara för något har stöd för Zig­bee så kan du få in varen­da Zig­bee-enhet utan svett och tårar.

Som­fy TaHoma Switch ihop med det nya appen blir till­gäng­lig till hösten och då får vi ock­så reda på det sven­s­ka priset.

Se även vår video från CES med upp­kop­plade tingest.

https://youtu.be/FU2MZX31vbI

 

Kommentarer