Nyheter

Sonos och IKEA lanserar högtalare och lampa i ett

Bygg bioljud med lampor!

Vi är mån­ga som ser fram emot Sonos och IKEAs samar­bete i form av en smart hög­ta­lare och vi kan nu med­dela att det inte är den enda pro­duk­ten de två bola­gen har tag­it fram till­sam­mans.

IKEA och Sonos tyck­er att ljud är väldigt vik­tigt och något annat som ock­så är vik­tigt är ljus — så var­för inte kom­bin­era dessa två? Det är pre­cis det som bola­gen har gjort och resul­tatet är något som IKEA kallar “SYMFONISK bor­d­slam­pa med WiFi-hög­ta­lare”. Kort och gott är tanken att du enkelt ska kun­na möblera ditt hem med båda lam­pa och ljud i en och sam­ma pro­dukt och IKEA skriv­er i ett pressmed­de­lande:

“Vi vis­ste från bör­jan att vi ville utmana den tra­di­tionel­la high­tech-estetiken. Lam­phög­ta­laren är delvis inspir­erad av eld­staden som före­teelse – en enskild kom­po­nent som sprid­er ett varmt ljus och även ljud”

När det kom­mer till deras smar­ta hög­ta­lare så kom­mer den lanseras i två färg­er, vitt och svart och den går även att plac­era stående eller lig­gande och använ­da som hyl­la. Hög­ta­laren kom­mer att ha sam­ma stöd som Sonos befintli­ga hög­ta­lare och kom­mer även att finnas i Sonos app för grup­peringar och Air­Play 2. Det kom­mer även gå att köpa till både väg­ghög­ta­larställ och hög­ta­larkrokar. Lam­pan kom­mer även gå att använ­da för 5.1 ljud ihop med en av Sonos andra ljudlimpor så som Beam, Play­bar och Play­base.

Lam­pan kom­mer att lanseras i augusti 2019 och kom­mer att kos­ta 1 995 kro­nor, och hög­ta­laren kom­mer även den i augusti och kom­mer att kos­ta 995 kro­nor. Båda pro­duk­ter­na kom­mer säl­jas på IKEAs hem­si­da och varuhus runt om i världen och IKEA avs­lu­tar sitt pressmed­de­lande med att skri­va:

“En cen­tral del i IKEA Home Smart-kon­ceptet är att ska­pa stämn­ing och bekväm­lighet, och SYMFONISK serie är helt enkelt per­fekt för det­ta syfte. IKEA letar ständigt efter idéer som kan bidra till en bät­tre vardag hem­ma. Genom att inte­gr­era teknik med hem­inred­ningsar­tik­lar och ‑lös­ningar kan vi göra det­ta på ett ännu bät­tre sätt.”

Kommentarer