Ljud & Bild

Sonos sätter äldre produkter på konstgjord andning

Slutar få uppdateringar

Senare i år kom­mer Sonos skic­ka en hel del pro­duk­ter till de säl­la jak­t­mark­er­na genom att inte län­gre stöd­ja dem i kom­mande pro­gramup­p­da­teringar. Men de kom­mer fort­farande fungera att använ­da.

Den­na nyhet kom­mer i skug­gan av den mas­si­va kri­tik man fick för sitt Trade up-pro­gram där Sonos erb­jöd en rabatt på 30% om vi läm­nade in den gam­la enheten på åter­vin­nin­gen. Men att vi ock­så accepter­ade att pro­duk­ten inte län­gre funger­ade genom att sät­ta den i så kallat åter­vin­ningsläge.

Kri­tiken varierande mel­lan att det var fel prin­cip­iellt att ta sön­der fullt funger­ade pro­duk­ter — till åter­vin­nin­gen eller ej samt att man lät det andra ta hand om åter­vin­nin­gen, inte de själ­va.

Sonos Legacy products

Där­för skriv­er bolaget en lång förk­lar­ing som grun­dar sig på två val — behåll och använd din gam­la pro­dukt men då får du ock­så förstå att den inte får några nya upp­da­teringar. Eller upp­gradera till en ny, få rabatt och läm­na in den på åter­vin­nin­gen.

Ett rim­ligt val som det trots allt har hand­lat om hela tiden.

De pro­duk­ter det gäller är: 

  • Ursprung­li­ga Zone Play­ers, Con­nect och Con­nect: Amp (lanser­ade 2006; inklud­er­ar ver­sion­er sål­da fram till 2015)
  • Förs­ta gen­er­a­tio­nens Play: 5 (lanser­ad 2009)
  • CR200 (lanser­ad 2009)
  • Bridge (lanser­ad 2007)

Via 99mac.

Kommentarer