Android

Sony harmoniserar namngivning med Sony Xperia 1 Mark II

Återlanserar 3,5 mm jacket

Med efter­föl­jaren till Sony Xpe­ria 1 II föl­jer Sony-nam­n­tra­di­tio­nen från övri­ga före­taget genom att helt enkelt bara läg­ga till en siffra på slutet.

Xpe­ria 1 var den förs­ta tele­fo­nen som föd­des ur Sonys omdan­ing av mobil­divi­sio­nen. Slut var Sony Mobile och nu skulle allt gå under Sony i stäl­let. För att stå ut på mark­naden blev det en lite län­gre skärm än övri­ga konkur­renter i form av ett 21:9‑perspektiv. En skärm som blev en smu­la över­raskade att vi gillade. Se mer om det i videon längst ner.

Nu kom­mer efter­föl­jaren och i stäl­let för att hit­ta på ett nytt namn föl­jer Sony tra­di­tio­nen från mån­ga av sina övri­ga pro­duk­ter att bara läg­ga in en ny siffra efter, näs­ta år eller året där­på kom­mer vi därmed antagli­gen få se Xpe­ria 1 III.

Trådlös laddning

Nog om det, nyheter­na för året ger en tele­fon som får nytt mate­r­i­al i form av glas­bak­si­da vilket ock­så medger induk­tion­sladdning för förs­ta gån­gen på dessa mobil­er.

Kameran

Kameror­na är för­bät­trade med en större sen­sor och snab­bare aut­o­fokus, särskilt i mörk­er. Sony lovar att den skall kän­na av både folks och djurs ögon. Den klarar att ta 20 bilder per sekund, något som bara Sonys abso­lust frä­naste sys­temdig­italk­a­m­era A9 klarar av.

Kameror­na job­bar med 12MP men vi tror att det är vad andra skulle definiera som 48MP med sam­ma eller lik­nande sen­sor. Sony skickar även med en till kam­era-app som ger mer avancer­ade inställ­ningar. Använ­dare av Sonys sys­temdig­italk­a­meror kom­mer kän­na igen sig. Den het­er Pho­tog­ra­phy Pro.

Ljudet

Sony nyt­t­jar det fak­tum att man har svar­ta kan­ter både ovan och under skär­men till att stop­pa in stere­o­hög­ta­lare som rik­tar ljudet framåt. I den finns ock­så hård­varustöd för deras egna Atmos-konkur­rent 360 Real­i­ty Audio, bland annat har Tidal musik som är kodat i det.

Man har ock­så tag­it till­ba­ka 3,5 mm-uttaget vilket lär göra audiofilen glad, eller bara du som har ett par gam­la hör­lu­rar med sladd kvar i byrålå­dan.

Övrig hårdvara

Bat­teri­et lyckas kom­ma upp i 4000 mAh och sys­temarkitek­turen är Qual­comm Snap­drag­on 865 vilket bety­der 5G för alla oavsett om det går att använ­da eller ej.

Färg­er­na blir svart och lila. Priset är ej ännu känt och lanser­ings­da­tumet är någon gång sen vår.

Kommentarer