Android

Sony Mobile drar sig ur flertalet regioner

Ska försöka få ordning på sin försäljning

Sony har minst sagt haft det tufft att få sina mobil­er att läm­na butik­shyl­lor­na och åka ned i folks fick­or och nu kom­mer bolaget att dra sig ur flera region­er.

Framöver så kom­mer Sony Mobile begrän­sa var deras tele­fon­er kom­mer säl­jas och det blir Europa, Japan, Hongkong och Tai­wan där fokus kom­mer lig­ga. Arbetet med forskn­ing- och utveck­ling som görs i Sverige kom­mer min­s­ka sitt fokus på tele­fon­er och istäl­let arbe­ta med kom­mu­nika­tion­steknik och nya verk­samheter.

Sony Mobile har satt upp ett mål att under 2020 ska bolaget nå lön­samhet när det kom­mer till sin mobil­divi­sion och ett steg för att upp­nå det­ta är genom att halvera sina driftkost­nad­er. Om Sony Mobile lyckas vän­da sin neg­a­ti­va trend och bör­ja säl­ja fler tele­fon­er åter­står att se.

Kommentarer