Nyheter

SpaceX får godkännande från FCC att skicka upp tusentals satelliter

Ett världsomspännande trådlöst internet

SpaceX har en plan på att byg­ga ett gigan­tiskt trådlöst nätverk runt jor­den genom att använ­da sig av satel­liter. Nu har FCC god­känt att före­taget skick­at upp mer än 7000 satel­liter runt jor­den. Satel­liter­na kom­mer att plac­eras på låg nivå. SpaceX fick redan i mars god­kän­nande för 4425 satel­liter men har nu fått god­känt för ytterli­gare 7000 satel­liter.

När hela nätver­ket är färdigt ska det innehål­la när­mare 12000 satel­liter och förse hela jor­den med inter­ne­tup­p­kop­pling. Med ett nätverk som byg­ger på satel­liter kom­mer platser som annars inte har haft möj­ligheten att vara upp­kop­plade nu kun­na anslu­ta sig till en inter­ne­tup­p­kop­pling på hastigheter på upp till 1Gbps.

SpaceX har gjort tester med satel­liter i feb­ru­ari och förhopp­nin­gen är att kun­na skic­ka upp 1600 satel­liter inom de när­maste åren. Nätver­ket räk­nas vara helt färdigt någon gång i mit­ten av 2020-talet.

Det finns andra före­tag som ock­så arbe­tar med lik­nande pro­jekt och FCC har god­känt lik­nande för­frågningar från Tel­sat och LeoSat som ock­så vill byg­ga inter­net­nätverk med satel­liter. SpaceX har ändrat efter det­ta ändrat lite på sin plan och kom­mer plac­era sina satel­liter i en något lägre omlopps­bana så att inte nätverken stör ut varan­dra… (kunde inte hål­la mig) …satel­liter­na krockar menar jag.

Engad­get

Kommentarer