Skrivet den 21 November 2011 kl 11:00 av Nyheter16 kommentarer1463

Spel: Anthill — Test och tävling!

[youtube id=qi9BrOHcYPU]

Anthill är ett rel­a­tivt nytt spel från sven­s­ka spel­stu­dion Image & Form. Som spelets namn anty­der hand­lar Anthill om myror, och upplägget är ban-baser­at med tre oli­ka ter­ri­to­ri­um. På var­je bana kan du sam­la på dig oli­ka antal stjärnor, stjärnor som du sedan använ­der för att upp­gradera dina myror. Din primära uppgift är att sky­d­da ingån­gen till dina myrors bo från diverse oli­ka fien­der som attack­er­ar. Fien­der­na kom­mer i s.k. vågor och i takt med att banor­na blir svårare blir även attack­vå­gor­na fler och fler.

iphone4_h_IMG_0731

iphone4_h_IMG_0637

Till din hjälp har du fyra oli­ka sorters myror: arbe­tarmy­ror som sam­lar in mat, sol­dat­my­ror som kri­gar mot fien­der, fly­gmy­ror som bom­bar det du vill att de ska bom­ba, och en sista sort som både kan kri­ga till fots men ock­så grä­va ner sig och agera kanon­er: spottmy­ror.

Ditt jobb är att med ditt fin­ger dra oli­ka myrsti­gar, dina myror går ingen­stans utan att du först drag­it en stig som vis­ar vart de ska och vilken slags myra som ska gå på den. För att dina arbe­tarmy­ror ska sam­la in mat måste du allt­så dra en stig till mat­en och väl­ja att det är just de som ska gå på sti­gen. Resten sköter myror­na själ­va; hit­tar de mat längs sti­gen bär de skyn­d­samt mat­en till­ba­ka till ditt bo.

Krigsmy­ror­na funger­ar på sam­ma sätt, hit­tar de fien­der längs sti­gen attack­er­ar de dem genast och ger sig inte för­rän fien­den eller de själ­va är döda. De myror som skil­jer sig lite är fly­g­bom­bar­na, de styr du genom att tryc­ka direkt på en fiende på en plats som ska bom­bas, då fly­ger de genast mot plat­sen och släp­per en bomb. Efter var­je bomb­n­ing måste de till­ba­ka till boet för att lad­da om. Här gäller att förut­spå fien­der­nas rörelsemön­ster för att bomber­na sla lan­da så nära fien­den som möjligt.

iphone4_h_IMG_0634

Allt efter­som du dödar fien­der som attack­er­ar dina myror kan du med hjälp av arbetsmy­ror­na bära hem fien­der­nas kadav­er. Fien­der­nas kadav­er räk­nas som mat och för att föda upp fler myror behöver du just mat. Arbetsmy­ror­na kostar 5, sol­da­ter­na det dub­bla och spott- och fly­gmy­ror­na kostar 15 respek­tive 30 att föda upp.

Anthill är minst lika beroen­de­framkallande som Angry Birds, om än myck­et mer stres­sigt. För att lyckas ploc­ka alla stjärnor på var­je bana måste du vara snabbtänkt och ha ett strate­giskt tänk. Utveck­lar­na själ­va beskriv­er spelets som en hybrid mel­lan tow­er defense och realtidsstrate­gi. Tänk er en bland­ning av Car­maged­don och ett fören­klat Red Alert 2 så får ni ett hum om Anthills inten­si­va, action­fyll­da och strate­giska karak­tär.

Grafik­mäs­sigt är det otroligt väl­gjort och varken på min iPhone 4 eller iPhone 4S märk­er jag av något somhelst lagg, trots att jag stund­vis har över 200 små kryp syn­li­ga på skär­men. Spelets miljöer, oli­ka insek­ter och ani­ma­tion­er är rik­tigt detal­jer­ade och det märks att de har lagt en hel del krut på att får spelet rik­tigt snyg­gt. En annan sak med Anthill som fascinerar är ljud­ef­fek­ter­na som både är väl­gjor­da och ock­så bekvä­ma att lyssna på, till skill­nad från mån­ga andra spel där ljudet i prin­cip måste stän­gas av för att spelet ska vara spel­bart.

iphone4_h_IMG_0633

Anthill är kop­plat till Game­cen­ter och funger­ar på både iPhone och iPad, och även om spelet gör sig yrket bät­tre på iPad blir det inte alls så plot­trigt man kan tro att det kan bli på en iPhone. Du kan med nyp-gesten zooma in och ut över land­skapet och med ett fin­ger panor­era runt. Tyvärr finns det inget sätt att synkro­nis­era dina framgån­gar i spelet mel­lan dina oli­ka enheter, men kanske kom­mer det synkro­nis­er­ing över iCloud i framti­den.

Det tog mig unge­fär tio tim­mar att klara spelet och få max antal stjärnor på de fles­ta banor, och förhopp­n­ingsvis kom­mer Image & Form upp­dat­era spelet med fler miljöer och banor allt efter som, likt Angry Birds. Men även om de inte gör det är Anthill defin­i­tivt värt de 22 kr som det i nor­mal­fall kostar.

Just nu kan du köpa Anthill för 7 kr (nor­malt 22 kr) på App Store.
Anthill: Tactical Trail Defense - Image & Form International AB

Tävling!

Gen­erösa Image & Form har gett oss två iTunes-koder för Anthill, och det enda du behöver göra för att vara med i tävlin­gen är att i kom­men­tars­fäl­tet nedan med max tju­go ord beskri­va vad det är som gör att du sur­far in på alltommac.se!

Tävlin­gen pågår fram till tors­dag 24/11 kl 23:59 och vin­nar­na pre­sen­teras på fredag efter­mid­dag.

OBS: Du måste kom­mentera med en giltig e‑postadress, annars kan vi inte skic­ka vin­n­ar­mailen till dig om du är en av vin­nar­na.

Eller, ännu bät­tre, reg­ga ett kon­to här på Allt om Mac genom att klic­ka på “Bli medlem” högst upp på sidan.

Lyc­ka till!

16 kommmentarer på Spel: Anthill — Test och tävling!

 1. applelover says:

  Clean, väl upp­dat­er­ad hem­si­da med rel­e­van­ta inlägg och bäst av allt på Sven­s­ka. Mer behövs väl inte sägas!

 2. Simon Röstin says:

  Efter­som allt om maclev­er­erar de bäs­ta nyheter­na, snabbt. Plus snygg hem­si­da.

 3. kom­mer ihåg när man spela sim ant på mac­in­tosh clas­sic, det var tider det.

 4. Brightminds says:

  AOM skriv­er på sven­s­ka om nyheter och tips ur ett intres­sant per­spek­tiv, pre­cis som man vill ha dem. Som sagt sidan är rik­tigt snygg.

 5. MIchael Björnberg says:

  Sidan ger på ett snyg­gt och enkelt sätt dom mest aktuel­la och rel­e­van­ta nyhter­na.

 6. Allt om Mac är värd ett dagligt besök just efter­som den skrivs av Applenör­dar — för Applenör­dar!

 7. Dan says:

  alltommac.se har en bra sam­man­fat­tning av nyheter­na på sven­s­ka, men fram­förallt en väldigt trevlig stämn­ing bland kom­mentar­erna utan sura påhopp.

 8. Jonatan says:

  Har inte tid att sur­fa in på alla de andra sidor­na som AOM ref­er­erar till/hämtar info från

 9. Siavash Vatanijalal says:

  OBS: Ni måste kom­mentera med en giltig e‑postadress, annars kan vi inte skic­ka vin­n­ar­mailen till de som vin­ner.

  Så, om ni inte redan gjort det så skriv gär­na om era tävlings­bidrag med en giltig e‑postadress.

  Eller, ännu bät­tre, reg­ga ett kon­to här på Allt om Mac!

 10. Bruce says:

  Ger mig Apple nyheter på det bäs­ta sät­tet, iPhone lik­som iMac.

 11. Dan says:

  @Siavash: Vad är det för fel på mitt kon­to här? Jag tror att jag har angett e‑postadress i det, men just nu hit­tar jag inga sådana inställ­ningar för det… :)

 12. Siavash Vatanijalal says:

  @Dan: Du är safe :)

 13. Brightminds says:

  @Siavash: Jag angav en mailadress när jag blev medlem, räck­er inte det?

 14. Henrik says:

  Det jag gillar är fram­förallt hur artik­lar­na är skriv­na. Bra språk och roli­ga att läsa. Sam­man­fat­tar det jag vill veta.

 15. Peter Esse says:

  @Brightminds: Jo — om du log­gar in först innan du skriv­er :)

 16. Brightminds says:

  @Peter: Jag hade pre­cis log­gat in när jag skrev…skumt… Här kom­mer bidraget igen så hop­pas jag att det blir rätt :-)

  AOM skriv­er på sven­s­ka om nyheter och tips ur ett intres­sant per­spek­tiv, pre­cis som man vill ha dem. Som sagt sidan är rik­tigt snygg.