Film & TV

Spotify jagar återigen familjefuskare

A slippery slope

I ännu ett försök att kon­trollera sina använ­dare har Spo­ti­fy åter igen bör­jat krä­va att få in platsin­for­ma­tion om medlem­mar­na i en familj. För att få lov att använ­da Spo­ti­fys famil­je­plan skall använ­dar­na bo på sam­ma adress.

Genom att krä­va in platsin­for­ma­tion om sina använ­dare hop­pas Spo­ti­fy på att kom­ma åt de som inte bor på sam­ma adress men sam­tidigt använ­der Spo­ti­fys abon­ne­mang för famil­jer. Spo­ti­fy med­de­lar att all data de sam­lar in tas bort efter att de ver­i­fier­at att per­son­er­na är på sam­ma plats.

“This data is encrypt­ed and can be edit­ed by the plan own­er as need­ed,” “The loca­tion data that is col­lect­ed dur­ing Pre­mi­um Fam­i­ly account cre­ation is only used by Spo­ti­fy for that pur­pose. Once ver­i­fi­ca­tion of a fam­i­ly member’s home address is com­plet­ed, we do not store their loca­tion data or track their loca­tion at any time.”

Spo­ti­fys till­t­ag väck­er dels en del integritets­frå­gor, en del frå­gor om vad som definier­ar en familj och om den här katt och råt­ta-leken fak­tiskt kan resul­tera i att de här använ­dar­na nu läm­nar Spo­ti­fy för andra musik­stream­ingtjän­ster på mark­naden.

Via: 9to5mac

Kommentarer