Skrivet den 22 May 2019 kl 06:32 av NyheterComments Off on Steam lanserar chattapp till Android och iOS408

Steam lanserar chattapp till Android och iOS
/giphy headshot

Steam har sedan tidi­gare lanser­at en chat­tk­lient till datorn, nu är det dags för en mobil klient och de lanser­ar då både till Android och iOS sam­tidigt.

I den mobi­la chat­tk­lien­ten kom­mer du kun­na göra mån­ga av sam­ma nyck­el­funk­tion­er som du kan göra på datorver­sion­er,

  • Vän­lista – Snabb koll på vem som spelar eller är online. Mis­sa aldrig en chans att spela.
  • Chat­t­funk­tion­er – Dina chat­tar blir ännu bät­tre med smar­ta länkar, videok­lipp, tweets, gif­far, Giphy, Steam-uttryckssym­bol­er och mer.
  • Inbjud­ningslänkar – Lägg till nya vän­ner på Steam med en länk. Ska­pa en inbjud­ningslänk som du kan skic­ka med sms eller mejl.
  • Anpass­nings­bara avis­eringar – Mobilavis­eringar innebär att du aldrig mis­sar ett med­de­lande eller en spelin­bju­dan. Du kan anpas­sa dina avis­eringar efter vän, grup­pchatt och chat­tkanal.
  • Grup­pchat­tar – Sam­la alla på ett ställe. Grup­per gör det enklare att hål­la kon­tak­ten med dina gemen­skaper och organ­is­era spelkväl­lar med dina bäs­ta vän­ner.
Steam skriv­er nu att efter att chat­tap­pen lanser­ats till både mobil och desk­top så kom­mer de nu sat­sa på att för­bät­tra säk­er­het genom Steam Guard-alter­na­tiv som hjälper använ­dare att log­ga in på Steam-kon­tot. Exem­pelvis med QR-koder och one-touch­in­log­gningar.
Tes­ta nu

iOS: skaf­fa appen på Apple App Store
Android: skaf­fa appen på Google Play