Skrivet den 16 April 2019 kl 18:56 av Nyheter6 kommentarer872

Stockholm stad har tagit fram nya regler för elsparkcyklar
Bland annat strypt hastighet på vissa gator

Antalet elspark­cyk­lar i Sverige ökar kraftigt och Stock­holms stad har nu bör­jat ta fram oli­ka förslag för att göra det lite min­dre prob­lema­tiskt med alla oli­ka före­tag som har etabler­at sig i huvud­staden.

Ett av försla­gen är att elspark­cyk­lar­nas hastighet ska stry­pas till 6 km/h när de befinner sig på vis­sa gator och platser och bland annat Gam­la Stan och Drot­tning­gatan. När man har åkt för­bi dessa platser så kom­mer elspark­cyk­lar­na gå upp till 20 km/h igen. Stock­holms stad vill även att det ska vara park­er­ings­för­bud på Oden­plan, vid Riks­da­gen, Sergels torg, Stad­shuset, Tan­tol­un­den, Drak­en­bergsparken, Med­bor­garplat­sen samt delar av Rålamb­shovs­parken.

Det­ta finns redan hos vis­sa aktör­er i andra städer där man kan se att vis­sa områ­den är röda på kar­tan i appen vilket bety­der att den som hyr elspark­cykeln kan få böter om man ställer sin scoot­er där.

Via DI Dig­i­tal