Ljud & Bild

Streamingtoppen visar vad vi tittar på mest

Knivar och tigrar verkar populärt

Devs, Man­hunt och West­world är pop­uläraste serier­na att strea­ma i konun­gariket Sverige om vi får tro nya Steam­ing­top­pen.

Bland filmer­na är det Con­ta­gion, Jok­er och Le Mans 66 som smäller högst.

Det är aggregeringstjän­sten Playp­i­lot som står bakom top­plis­tan och baseras på vad deras använ­dare är intresser­ade av tit­ta på. Playp­i­lot är en webbtjänst med till­hörande app som sam­lar alla stream­ingtjän­ster i ett gränss­nitt och sedan län­ka till respek­tive tjänst när du vill tit­ta.

Så gjordes undersökningen

Resul­tat­en byg­ger på anonymis­er­ad använ­dar­d­a­ta från 15 000 inlog­gade sven­s­ka playp­i­lotan­vän­dare som var akti­va under mars månad. 55 pro­cent och 45 var kvin­nor. De inter­ak­tion­er som lig­ger till grund för rankin­gen är att man klick­at på en “tit­ta nu-länk” eller att man indik­er­at att man vill se en titel senare, genom att spara den i sin watch­list.

Kommentarer