Apple

Striden om Kungsan fortsätter.

27 år av bevarande.

Att Apple försökt att få till en Apple Store i Kungsträdgår­den i Stock­holm har var­it ett hett sam­tal­sämne den senaste tiden. Men mån­ga trodde att det sista slaget avgjorde kriget mel­lan det nya poli­tiska styret i Stock­holm och Apple. Att när det nu blev helt stopp så var det över. Men Apple verkar kun­na läg­ga det i sträck­bänken för Stock­hol­mar­na. Björn Ljung från Lib­eraler­na som är ledamot i Stads­byg­gnad­snäm­n­den har tidi­gare berät­tat att Apple var allt annat än gla­da och slängde ur sig en hel del jät­te­fu­la ord som kanske gör lyssnaren led­sen.

”Ja, det stäm­mer. Det var abso­lut inga snäl­la ord, det var ela­ka sådana som jag inte vill återge”, sa Björn Ljung till Fastighetsvärlden.

Apple har tidi­gare sagt att de kan tän­ka sig att säl­ja till­ba­ka tomträt­ten till Stock­holms Stad för det ringa belop­pet av 50 miljon­er mer än de 129 miljon­er kro­nor som de köpte den för. Sum­man det skulle kos­ta skat­te­be­ta­lar­na är därmed 179 miljon­er kro­nor. För en tomträtt som staden en gång skänk­te bort gratis till Stock­holms Han­del­skam­mare.

Nu skriv­er Break­it att Mit­ti Stock­holm kom­mit med uppgifter­na om att Stock­holms Stad tap­pat intres­set för att köpa till­ba­ka det hela. Då Apple har ett avtal som sträck­er sig i 60 år, från 1986 till 2046 som staden inte kan säga upp så kan tomten bli stående orörd de kom­mande 27 åren. Så länge som Apple ser till att betal hyran, något som inte torde vara allt för svårt med den pen­gahög Apple sit­ter på i dag.

Via: Break­it

Käl­la: Mit­ti Stock­holm

Kommentarer