Recensioner

Sudio Fem — fenomenala hörlurar till ett bra pris

Sitter och låter riktigt bra

Det sven­s­ka före­taget Sudio är till­ba­ka med ett par nya True Wire­less hör­lu­rar som går under nam­net Sudio Fem.

Design

Hur myck­et design finns det egentli­gen utrymme för när det kom­mer till hör­lu­rar? Dels ska de vara så små som möjligt men även vara full­pack­ade med teknik och smar­ta funk­tion­er? Vis­sa tillverkare strun­tar nog helt i desig­nen och vis­sa hör­lu­rar ser grotes­ka ut i öro­nen men så är inte fal­l­et med Sudio Fem. När vi öpp­nar upp kar­ton­gen möts vi av lik­nande design som de tidi­gare mod­eller­na Sudio Tolv och Sudio Nivå. Pre­cis som Sudio Tolv har de gjort ett bra jobb med att ge laddfo­dralet en bra tyn­gd och det känns inte heller speciellt plas­tigt. När vi öpp­nar fodralet möts vi av två diskre­ta hör­lu­rar som varken ger oön­skad upp­märk­samhet eller buk­tar ut från öro­nen som mån­ga andra gör.

Attefors

Passform och ljud

Nu kom­mer vi in på det abso­lut vik­ti­gaste med ett par hör­lu­rar och det är pass­for­men och ljudet för det är inte kul att lyssna på musik sam­tidigt som örongån­gar­na ömmar av dålig design. Sudio Fem är busen­kla att få in rätt i öro­nen, speciellt i jäm­förelse med deras tidi­gare mod­ell Sudio Tolv där vi drog ned betyget lite på grund av att de var svåra att få in rätt i öro­nen. Sudio Fem är i skri­vande stund en av de abso­lut bekvä­maste True Wire­less-hör­lu­rar vi har haft i öro­nen och det går utan prob­lem att lyssna på musik i flera tim­mar utan att det ömmar. Sudio har gjort sto­ra för­bät­tringar på den­na punkt och vi är impon­er­ade.

AtteforsDet blir inte säm­re när det kom­mer till ljud­bilden och även här har det gjorts för­bät­tringar från tidi­gare mod­eller. Hör­lu­rar­na bjud­er på ett klart och krispigt ljud när vi lyssnar på pod­cast. Byter vi till lite go rock istäl­let så får vi ett bal­anser­at ljud med en bas som får örongån­gar­na att dansa och instru­menten hörs tydligt. Tack vare att hör­lu­rar­na sit­ter så pass bra i öro­nen så läck­er väldigt lite ljud in och ut vilket gör att de är per­fek­ta att ha i kollek­tiv­trafiken eller på fly­g­plan.

Det tekniska och praktiska

Sudio Fem är IPX5-klas­si­fi­cer­ade vilket innebär att de utan prob­lem klarar både damm- och vat­ten­stänk men sky­d­det är inte till­räck­ligt högt för att ta med dem på sim­turen. Men svett och regn är abso­lut inga prob­lem. För att kon­trollera musiken tryck­er vi på mit­ten på anti­n­gen väs­tra eller högra hör­luren. Det är ingen fysisk knapp utan man “dut­tar” med fin­gret för att ta kon­troll. Genom att tryc­ka en gång på anti­n­gen vän­stra eller högra hör­luren pausar vi och star­tar musiken. Tryck­er vi två gånger på vän­stra så hop­par vi till­ba­ka en låt, gör vi sam­ma sak på högra så spelas näs­ta låt upp. Tryck­er vi tre gånger på vän­stra så sänks voly­men och gör vi sam­ma sak på högra så höjs voly­men. Tyvärr så är det­ta lite av en “hit and miss” och ofta så reg­istr­eras inte inmat­nin­gen eller så råkar vi kom­ma åt kon­troller­na när vi vill rät­ta till hör­lu­rar­na.

Atefors

Bat­ter­i­ti­den på en laddning ger oss ca fem tim­mars lyssning med lite högre volym, Sudio själ­va säger sex tim­mar på 50% volym så vi skulle våga påstå att deras upp­skat­tade bat­ter­i­tid stäm­mer. Själ­va laddfo­dralet är på 500mAh och ger oss två ful­laddningar innan vi måste lad­da upp fodralet och det görs med hjälp av en USB-C-kabel. Hör­lu­rar­na kom­mu­nicer­ar via Blue­tooth 5.0 och vi har under testet inte haft några prob­lem med att anslut­nin­gen har tap­pats eller att hör­lu­rar­na har prob­lem att anslu­ta till vår tele­fon. Att ringa sam­tal funger­ar väldigt bra och mot­ta­garen som vi tes­tade med hade inga syn­punk­ter alls på att det skulle låta burkigt eller oty­dligt och det­ta är för­mod­li­gen på grund av att hör­lu­rar­na totalt har fyra mikro­fon­er.

Summering

Sudio Fem är bland de trevli­gaste True Wire­less-hör­lu­rar­na vi tes­tat på länge och de har verk­li­gen lyck­ats på näs­tan alla punk­ter. Att lyssna på pod­casts, dans­musik, rock eller pop spelar ingen roll för Sudio Fem ger oss ett fyl­ligt, tydligt och bal­anser­at ljud oavsett genre. Pass­for­men är verk­li­gen spot on och den enda nack­de­len med hör­lu­rar­na är att kon­troller­na inte rik­tigt funger­ar som önskat. Det hade var­it trevligt om de även hade inklud­er­at aktiv brusre­duc­er­ing men man kan väl inte få allt för ett pris på 1 395 kro­nor.

 

Kommentarer