Recensioner

Sudio Klar — Inte så klart som vi hade hoppats på

Men hur är dom på en flygresa?

Det sven­s­ka före­taget Sudio lig­ger inte på lat­si­dan när det kom­mer till att släp­pa nya hör­lu­rar och deras senaste till­skott het­er så myck­et som Klar.

Klar är ett par trådlösa over-ear-hör­lu­rar med ANC (Active Noise Can­celling) och som alltid lev­er­eras Sudios hör­lu­rar i en stil­ren för­pack­n­ing. Det är förs­ta gån­gen Sudio ger sig på ANC och vi var tvungna att tes­ta det­ta ordentligt och vad pas­sar då inte bät­tre än en fly­gre­sa. När en är på resande fot så är det en klar fördel om ens pry­lar inte tar jät­te­my­ck­et plats och Klar går att vika ihop så dom tar lite min­dre plats, men det hade var­it trevligt om en för­var­ingspåse eller väs­ka hade följt med i för­pack­nin­gen så hör­lu­rar­na sky­d­das i väskan.

När det kom­mer till brusre­duc­er­ing så vill vi bör­ja med att säga att det inte på några vis går att jäm­föra med till exem­pel Bose QC35 — men det är även två helt oli­ka pris­lap­par på Klar och QC35. Klar däm­par brus helt okej men lyssnar vi ordentligt så hörs ett dovt ljud i hör­lu­rar­na när ANC är pås­laget — något som vi inte upplever med QC35. När vi går med hör­lu­rar­na utomhus förstärks även vind väldigt myck­et i hör­lu­rar­na och tar över det vi lyssnar på. Men Klar gjorde ett bra jobb under fly­gre­san och tog bort en hel del av motorljudet från fly­g­plan­et och gjorde att vi enklare kunde höra dialoger i fil­men vi tit­tade på.

Något annat som är vik­tigt är ljudet och det är klart god­känt för ett par trådlösa lurar som kostar strax under 1300 kro­nor, dock så sak­nar vi det där ordentli­ga tryck­et som vis­sa hör­lu­rar ger och det känns anin­gen platt trots att vi försök­er för­bät­tra ljudet en aning med hjälp av hör­lu­rar­nas equal­iz­er. Men tack vare brusre­duc­er­ing och omslu­tande kåpor så stängs dock myck­et av ljudet i ens omgivn­ing ute och att lyssna på pod­casts eller pop är en rätt trevlig upplevelse. Dock upplever vi maxvoly­men som rel­a­tivt låg och här tes­tade vi både med en iPhone XR och en Huawei P20 Pro och fick sam­ma resul­tat.

Sudio har alltid var­it duk­ti­ga på att släp­pa pro­duk­ter med en trevlig design och Klar är inget undan­tag med sin något mattsvar­ta kulör på kåpor­na och guld­de­tal­jer på insi­dan av bygeln. När det kom­mer till pass­for­men så sit­ter Klar bekvämt runt öro­nen och det är lagom med tyn­gd i hör­lu­rar­na vilket gör att dom utan prob­lem går att ha på sig under flera tim­mar. På under­si­dan av ena kåpan sit­ter knap­par­na där du stänger av och sät­ter på brusre­duc­er­ing, byter låt, höjer och sänker voly­men och även ändrar musik­läge med hög­ta­lar­nas inbyg­g­da equal­iz­er. Knap­par­na känns inte alls lika trevli­ga som resten av kon­struk­tio­nen och då samtli­ga knap­par är lika sto­ra i stor­lek och känns likadant finner vi det svårt att nav­ig­era och tryck­er ofta på fel knapp. Sudio klar har en bat­ter­i­tid på ca 30 tim­mar och det­ta är om brusre­duc­erin­gen inte är pås­la­gen och här tyck­er vi att siffror­na stäm­mer bra med verk­ligheten.

Vi har tidi­gare tes­tat andra hör­lu­rar från Sudio och en återkom­mande punkt är anslut­nin­gen mel­lan tele­fon och hör­lu­rar inte rik­tigt håller hela vägen. Om vi har tele­fo­nen i vän­stra fram­fick­an på byx­or­na och vrid­er huvudet åt höger så bör­jar ljudet att hac­ka vilket snabbt ska­par irri­ta­tion. Det­ta är något som Sudio måste ta tag i och lösa med kom­mande pro­duk­ter för det är inte okej med trådlösa hör­lu­rar som hackar i slutet av 2018 — bran­schen har kom­mit till­räck­ligt långt nu för att kun­na und­vi­ka sådant.

Om vi ska försö­ka sum­mera Sudio Klar så är det ett par rik­tigt snyg­ga over-ear-hör­lu­rar som sit­ter rik­tigt skönt även under län­gre stun­der. Dom har en pris­lapp som gör plån­bo­ken nöjd och dom kom­mer även utrustade med brusre­duc­er­ing. Men hör­lu­rar­na har en del solfläckar i form av kort räck­vidd mel­lan tele­fon och hör­lu­rar och ljudet kunde ha var­it anin­gen fyl­li­gare.

Specifikationer:

  • Trådlösa — Ja
  • Bat­ter­i­tid — 30 tim­mar
  • Inbyg­gd mikro­fon — Ja
  • Kom­pa­bilitet — Android, iOS
  • Dri­ver — Dynamisk
  • Imped­ans — 26±15%Ω
  • Aktiv Brusre­duc­er­ing — Ja
  • Pris — Från 1 295 kro­nor
  • Färg­er — Svart och Vitt

Kommentarer