Nyheter

Sunfleet lägger ner i Malmö och Göteborg

M ersätter

Volvoäg­da bildel­ningstjän­sten Sun­fleet kom­mer att ersät­tas av “M” i Malmö och Göte­borg inom kort. Sedan innan rullar de upp­grader­ade bilar­na i Stock­holm och Upp­sala.

Sun­fleet får ses som sven­sk del­ningsekonomis störs­ta framgångssaga och har ersatt mån­ga km utsläpp och frigjort park­er­ingsy­tor. Till slut blev Sun­fleet dock offer för sin egen framgångssaga när kon­ceptet skulle Volvofieras och tas ut i världen. Resul­tatet i dagsläget är emeller­tid en näs­tan iden­tisk tjänst, med ny app och dyrare pris­er med bilar i sam­ma städer som innan.

Förän­drin­gen sker den 16:e mars i Göte­borg och den 23:e mars i Malmö/Lund.

Dagens övn­ing är för övrigt att försö­ka hit­ta till M:s webb­si­da genom Google.

Kommentarer