Nyheter

Super Mario kommer som LEGO

OMG OMG OMG!

Det bäs­ta av två värl­dar kom­bin­eras när Super Mario äntli­gen blir LEGO.

Det är vis­serli­gen rik­tat till de lite min­dre bar­nen men även vi lite äldre barn skall nog kun­na ha roligt.

Utöver spe­cial­gjor­da lego­b­itar i form av de ikoniska rören samt färg­er kän­da från Mario-banor­na så ser det ut som att det kom­mer ljud och till och med små dig­i­ta­la skär­mar att kom­bin­era med bitar­na. Med hjälp av det­ta kom­mer det gå att byg­ga banor som det fak­tiskt går att sam­la mynt på och kom­ma i mål vid flag­gan och så vidare.

Måtte även Mario och gänget kom­ma i minifig-skala.

Och Zel­da, ja Zel­da-tema vill vi ock­så ha!

LEGO Super Mario släpps senare i år.

Kommentarer