Nyheter

Svenska Easy Teams vill utmana Slack och Microsoft Teams

Med lansering idag

Det sven­s­ka Easy Tele­foni lanser­ar idag en utmanare till Slack och Microsoft Teams som het­er Easy Teams, men vad skil­jer dem från konkur­renter­na?

Bland annat så har de en molnbaser­ad före­tagsväx­el, videosam­tal och möten, kon­fer­enser och tele­fon­sam­tal, chatt med inter­na och exter­na delt­a­gare, doku­ment och fildel­ning och appen funger­ar på Win­dows, Mac, Lin­ux, iOS, Android och via web­bläsare. Tanken med Easy Team ska vara att före­tag kan ha allt sam­lat på ett ställe istäl­let för att spri­da ut det på flera oli­ka tjän­ster. I sin press­re­lease skriv­er de:

“Vårt mål är att Easy Teams ska göra hela före­tagets kom­mu­nika­tion mer effek­tiv, inte de enskil­da delar­na, fort­sät­ter Burhan Kesapli. Så istäl­let för oli­ka lös­ningar för chat­tar, doku­ment­del­ning, videokon­fer­enser och tele­foni, är målet att sam­la all den funk­tion­aliteten i sam­ma gränss­nitt. Det tror vi mån­ga före­tag har nyt­ta av!”

Pressmed­de­lande

 

Kommentarer