Nyheter

Svenska Taxiförbundet anklagar Uber för skattefusk

Gentlemannen och bilen på fotot är sannolikt inte det du kommer åka i

Sven­s­ka Tax­iför­bun­det menar att Ubers förare skat­te­fuskar i stor utsträck­n­ing. Genom stick­provskon­troller utför­da av ett säk­er­hets­bo­lag menar man att 68 pro­cent av det inkör­da belop­pet inte redovisas.

I endast 19 av 112 fall var det sam­ma belopp på kvit­tot som mailades ut som det stod på tax­am­e­tern.

Genom det­ta ageran­det anser Tax­iför­bun­det att Uber undan­håller runt 700 miljon­er från Skat­tev­er­ket var­je år enbart för körningar i Stock­holm.

– Ubers förare slår anti­n­gen in ett myck­et lågt fast pris i tax­am­e­tern eller låter tax­am­e­tern stå i läget ”ledig”. Enligt under­söknin­gen kan ett fast pris på bara fem kro­nor slås in för en resa som i Ubers app deb­it­eras med flera hun­dra kro­nor — Säger Clau­dia Skubla, För­bunds­di­rek­tör i ett pressmed­de­lande.

För att få fram siffran på 700 miljon­er antar man att Uber har 1500 bilar i Stock­holm med en omsät­tning på 1 mil­jard kro­nor per år.

Sven­s­ka Tax­iför­bun­det företräder Sveriges tax­iföre­tag och har 220 beställ­nings­cen­traler kop­plade till sig vilket motsvarar runt 70 pro­cent av tax­i­bran­schen. För­bun­det har sedan Uber kom­mit var­it kri­tiska till affärsmod­ellen. Uber är inte anslut­na till Sven­s­ka Tax­iför­bun­det.

Läs hela rap­porten.

Kommentarer