Nyheter

Svenskarna tycker sociala medier är gammalt — särskilt Facebook

Men Instagram är inte så hett det heller

I årets Sven­skar­na och inter­net av Inter­net­s­tif­telsen kan vi läsa mån­ga intres­san­ta spörsmål om hur vi ser och verkar på inter­net i vår land. Ett av de kanske mest intres­san­ta i år är det fak­tum att vår använd­ning av sociala medi­er min­skar och då fram­förallt bland ung­domen.

Men även att gigan­ten Face­book min­skar i näs­tan alla ålder­s­grup­per och det drastiskt inom de yngre gen­er­a­tioner­na. Inte heller Insta­gram lyckas mot den­na trend i grind och ökar endast på mar­ginalen sam­tidigt som det min­skar i rejält i alla åldrar mel­lan 12 och 35. Snapchat har det inte lättare.

Diagram som visar att Facebook minskar i alla ålderskategorier utom bland pensionärerna.

Dia­gram av Emanuel Karl­sten — Emanuelkarlsten.se

Om det är Tik­Tok som tag­it över bland de yngre är dock oklart då den­na tjänst inte mäts.

Twit­ter däre­mot har bör­jat öka igen så sak­teligen. YouTube står stil men det på en myck­et hög nivå. Linkedin är i prin­cip ingen som använ­der dagli­gen, endast 5%.

Dju­pare analyser av just sociala mediebiten hit­tar du hos emanuelkarlsten.se medan rap­porten i sig hit­tar du hos Inter­net­s­tif­telsen.

Du mis­sar väl inte heller Bubblan.tekniveckan.com vår allde­les egna lil­la sociala till­håll här på inter­weben?

Kommentarer