Film & TV

Disney Plus försenas till hösten

Till hösten!

Dis­ney Plus kom­mer först till hösten för de nordiska län­der­na inkl Sverige.

Att Dis­ney Plus (eller Dis­ney+ som vi så gär­na vill kalla det) blir förse­n­at till hösten. Det rap­porter­ar CNET från Dis­neys kvar­tal­srap­port. Den exak­ta anled­nin­gen är inte känd men vi kan väl anta att det har direkt eller indi­rekt att göra med Coro­na.

Om storasyskonet Hulu så säger man ock­så att det för när­varande inte finns några konkre­ta plan­er på inter­na­tionell expan­sion och även det­ta pågrund av den osäk­ert på den inter­na­tionel­la mark­naden som pågår just nu.

Tidigare artikel från januari 2020:

Dis­neys stream­ingtjänst Dis­ney+ kom­mer till de nordiska län­der i som­mar. Det­ta med­de­las i sam­band med att man även tidi­gareläg­ger vis­sa andra län­der. Myck­et tack vare Star Wars-serien The Man­dalo­ri­an som har var­it pop­ulär att till­skansa sig i län­der där den offi­ciellt fun­nits.

De län­der som tidi­gareläg­gs en vec­ka är Storbri­tan­nien, Irland, Frankrike, Tysk­land, Ital­ien, Spanien, Öster­rike och Schweiz och där går det igång 24 mars.

Priset lan­dar på €6,99 per månad eller €69,99 per år.

Via Dead­line.

Kommentarer