Apple

Sveriges största Apple Premium Reseller ansöker om konkurs

Hänvisar till Corona

Dig­i­tal Inn som genom åren växt till sig till Sveriges störs­ta APR-ked­ja ansök­te i dagar­na om konkurs.

Det har tidi­gare rap­porter­ats om deras kamp att över­l­e­va och tidi­gare trodde man att en rekon­struk­tion var lös­nin­gen. Men då i prin­cip alla bor­genär­er sa nej så då åter­stod bara alter­na­tivet att sät­ta bolaget i konkurs.

Garantier och övri­ga kon­sumen­trättsli­ga spörsmål tas fort­satt hand om de bolag som är Apple Ser­vice Providers så som exem­pelvis MacRent (Där vår allde­les egna Peter Esse job­bar) och Lan-Mas­ter.

Läs mer om föl­jetån­gen hos Break­it.

Kommentarer