Nyheter

Swish strular för Nordeas kunder

Ingen estimerad tid för när det kan fungera igen

Sedan tidig mor­gon har kun­der hos Nordea inte kun­nat använ­da Swish och än är prob­lemet inte löst. Nordea säger att felet lig­ger hos Swish då alla deras andra tjän­ster funger­ar som de ska.

På sin hem­si­da skriv­er Swish:

”Just nu har Nordea prob­lem vilket kan påver­ka deras kun­der när de ska använ­da Swish samt per­son­er som försök­er swisha till pri­vat­per­son­er eller före­tag med Nordea som bank. Vi arbe­tar med att rät­ta det upp­kom­na felet och återkom­mer när sta­tus har ändrats. Kon­tak­ta din bank om du har frå­gor om din betal­ning.”

Så har du försökt få iväg pen­gar på mor­gonen så är det nog bät­tre att använ­da en van­lig banköver­föring så länge tills prob­le­men är lös­ta.

Käl­la Swish

Kommentarer