Android

Syftet med Google Nest Hub — det här använder du den till

Nest Hub the review!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen, ProShop & Netonnet

Google Nest Hub, eller Google Home Hub som den hette tidi­gare släpps idag den 28 maj på Sven­s­ka. Pro­duk­ten är av en sådan natur att mån­ga instink­tivt tror sig vil­ja ha en för att i näs­ta stund frå­ga sig vad en kan ha den till.

Låt oss härmed spri­da ljus över frå­gan vad man skall ha Google Nest (Home) Hub till. I grun­den är det en Google Home-hög­ta­lare och funger­ar iden­tiskt när det kom­mer till röstkom­man­don. Men i och med den inbyg­g­da skär­men pre­sen­ter­ar den resul­tat­en både med ljud och bild. Exem­pelvis vis­ar den (förhopp­n­ingsvis) en stor sol och tem­per­a­turen när du frå­gar om vädret. Den vis­ar albu­mom­slag på Spo­ti­fy och den vis­ar exakt styr­ka på lam­por­na om du ber den tän­da dem. Ber vi den över­sät­ta så vis­ar den även meningar­na och orden i text utöver att läsa upp dem.

Just att styra lam­por­na är ett bra exem­pel där skär­men ger ökade möj­ligheter. Det är bety­dligt lättare att stäl­la in exakt ljusstyr­ka med hjälp av touch­skär­men än via rösten och ännu mer så när det kom­mer till att få till exakt rätt nyans på fär­gen för de lam­por som stöd­jer det. Andra förde­lar är att den kan visa recept direkt från webb­si­dor utöver att läsa upp dem.

Slut­li­gen har vi det rent visuel­la som aldrig kan upp­nås med en van­lig Google Home-hög­ta­lare. Du kan exem­pelvis be den visa upp något på YouTube direkt eller från en annan enhet. Du kan även cas­ta från SVT Play och lik­nande tjän­ster men av någon anled­ning hanter­ar den inte Net­flix vare sig direkt eller via cast­ing från mobilen.

Googles röst- & videotjänst DUO kan använ­das, dock sak­nar den­na ver­sion kam­era så du kan bara se dem som ringer till dig men de kan inte se dig. Google har lanser­at Nest Max som har kam­era men den är inte släppt i Sverige. Även från andra tillverkare finns det med Smart hubs med kameror i.

Har du en smart ringk­loc­ka som är kom­pat­i­bel med Google Home visas videon från den­na på skär­men så fort någon ringer på. Du kan även få upp dina kom­pat­i­bla över­vakn­ingskameror. Nest Hel­lo är en sådan kam­era som funger­ar. Se hur det funger­ar i videon nedan.

Sam­man­taget är Google Nest Hub en Google Home-hög­ta­lare som du kan i Googles röst­baser­ade ekosys­tem mer i detalj. Sam­tidigt är det ingen surf­plat­ta och du kan aldrig få fram ett virtuellt tan­gent­bord även om det helt klart hade gjort den bety­dligt mer använd­bar.

Gillar du Home-hög­tar­na och använ­der dem dagli­gen är det starkt påbud att införskaf­fa den­na enhet. Men om du ännu inte sett någon mening med hög­tar­na kom­mer inte den­na ska­pa något mervärde som får vågen att tip­pa över. Oavsett kom­mer Nest Hub fungera som en fin fotoram den abso­lut mes­ta tiden av sitt liv.

https://youtu.be/EXWKkXrrUs4

Här kan du köpa Google Nest Hub

Kommentarer