Nyheter

Synskadades riksförbund startar relevant och konstruktiv kampanj om cyklar och elsparkcyklar

Felparkerade sådana

Syn­skadades Riks­för­bund vill påmin­na oss som kör elspark­cyk­lar och cyk­lar att park­era dem så att de inte hin­drar framkom­ligheten. För att vara ett inslag i debat­ten om elspark­cyk­las vara eller icke vara är det ett ovan­ligt kon­struk­tivt sätt — man går helt enkelt ut och mark­er­ar de elis­ar som står i vägen för framkom­lighet.

På webb­si­dan för kam­pan­jen Gata för Alla kan vi läsa att 3 av 10 syn­skadade und­viker att gå ut på grund av att de kän­ner sig otryg­ga i gatu­miljön.

När elspark­cyk­lar­na dök upp på våra gator var det plöt­sligt väldigt mån­ga i alle­han­da lokala Face­book-grup­per som fick ett ökat intresse för syn­skadades stadsmiljö. Men prob­lemet gäller förstås alla ting som står dåligt plac­er­ade på gång­ga­tor.

Prob­lemet med elspark­cyk­lar i syn­ner­het är emeller­tid att de har täm­li­gen dåli­ga ställ och ram­lar även av av gan­s­ka lätt vind. De har ock­så svårt att stå på exem­pelvis en gräs­mat­ta bred­vid trot­toaren.

Via Feber.

Kommentarer