Smarta Hem

Tado — intervjun

Tado har en affär­sidé och det är att göra tem­per­atur­re­g­lerin­gen i hem­men smart — så vad gör man när man redan upp­fyn­nit all hård­vara för att göra det?

När vi träf­fade Chris­t­ian Deil­mann, en av grun­dar­na och delä­gar­na av Tado, på CES-mäs­sa i Las Vegas blir det rakt upp och ner i en kor­ri­dor i den delen av mäs­san som lig­ger i casinot The Pal­la­zo.

Tado har näm­li­gen ingen mon­ter ute på mäs­som­rådet utan Chris­t­ian Deil­mann är här för att träf­fa part­ners, inte en helt ovan­lig före­teelse och det är där­för det finns anony­ma rum i rad­er som oftast till hör amerikan­s­ka techjät­tar. I det­ta fal­l­et blev ett av Ama­zons mötes­rum den naturli­ga möte­spunk­ten att hit­ta på kar­tan.

Några meter bort finns även Ama­zons sto­ra när­varo för oss övri­ga i form av en egen liten mässhall där de ställer ut en myr­i­ad pro­duk­ter som har stöd för Alexa, inklu­sive Tados värmekon­troll. (Alla Tados pro­duk­ter har även stöd för Home­K­it och Google Home)

Just kon­troll av tem­per­atur inomhus är Tados grej, bara. Jag tyck­er det är spän­nande med bolag som hit­tat sin nisch och håller sig till den. Tado har inga som helst plan­er att bli allmän smar­ta hem-lever­an­tör trots att flera av de som job­bar som det även erb­jud­er tem­per­aturstyrn­ing bred­vid sina upp­kop­plade kameror, sen­sor­er och annat.

Störst på marknaden

Men så har Tado ock­så bliv­it störst på det de gör. Med sina tre oli­ka ter­mostater, en för luftvärmepump, en som sätts direkt på ele­menten och en som är gjord att inte­gr­eras direkt på exem­pelvis fjär­rvärmepan­nor eller annan cen­tralup­pvärmn­ing så har man alla de pro­duk­ter som behövs. Utöver att den sist­näm­n­da behöver tes­tas och ver­i­fieras med var­je enskild värmekäl­la (Se gär­na videon nedan för att förstå prob­lematiken runt det) så är det egentli­gen bara mjuk­varan som behöver utveck­las.

Där­för ställde jag frå­gan vad man gör nu när det inte är någon hård­vara som behöver utveck­las, det vill säga, vad gör man nu när allt är upp­fun­nit?

Dels sat­sar Tado på extra­funk­tion­er så som att ta infor­ma­tion om luftk­val­ité och pollen via exter­na käl­lor i appen. Men dels tar man sitt kun­nande ut på B2b-mark­naden. Om det är pos­i­tivt för oss att ha upp­kop­plad tem­per­aturkon­troller som kan anpas­sa sig bät­tre efter väder och vind och på så sätt spara pen­gar så blir effek­ten så myck­et större på ett eller flera hyreshus.

Så började det

Tado star­tades av Chris­t­ian Deil­mann och två andra i tys­ka München 2011 och nam­net kom­mer genom att kom­bin­era de två japan­s­ka orden tadaima” “I’m back home” och “okaeri” “Wel­come back”. I bör­jan fick man stöd statligt nyföre­ta­garstöd samt hos de invester­are som Deil­mann hade job­bat kort för innan. Därefter genom­förde man bland annat en framgångsrik kick­starter-kam­panj och på den vägen är det.

Kommentarer