Nyheter

Tado° når en ny milstolpe

En miljon smarta termostater i Europa

Det tys­ka före­taget tado° som vi recenser­at fler­talet pro­duk­ter av är tillverkare av smar­ta kli­matas­sis­ten­ter för hem­met.

Häromveck­an nådde tado° en ny mil­stolpe med att nu sålt över en miljon smar­ta ter­mostater i Europa. Det är en mil­stolpe som tado° är minst sagt stol­ta över. Kun­der­na runt om i Europa väl­jer både att hemau­toma­tis­era och hjäl­pa miljön. Något som kom­mer vara nöd­vändigt för att nå EU:s kli­mat­neu­trala mål till år 2050 så att den glob­ala tem­per­a­turen inte över­stiger 2°C.

Tado°s smar­ta ter­mostater ansluter värme- och kyl­sys­tem till inter­net och använ­der smar­ta algo­rit­mer för att upp­nå energibesparingar och bät­tre kom­fort hem­ma. tado° var ban­bry­tande inom pro­duk­tkat­e­gorin och har gjort det möjligt för tekniken att blom­stra i Europa.

Den verk­li­ga intel­li­gensen i tado°s smar­ta ter­mostater lig­ger i pro­gram­varan och tjän­ster­na. Hård­varan funger­ar som en port till dess intu­iti­va teknik och automa­tis­eringar som sparar ener­gi genom att se till att bostäder­na bara värms upp eller kyls när de används. tado°anpassar sig dessu­tom till vädret och min­skar använd­nin­gen av värme eller kyla när öpp­na fön­ster upp­täcks för ytterli­gare besparingar. Före­tagets miljöbe­vis erkän­des för­ra månaden av Clean­tech-grup­pen som tillde­lade tado° utmärkelsen årets Glob­al Clean­tech Europe-före­tag.

Tado har tag­it in 102 miljon­er amerikan­s­ka dol­lar i inter­na­tionel­la investeringar från välkän­da namn inklu­sive Ama­zon, Total och E.ON. Före­tagets smar­ta ter­mostater är kom­pat­i­bla med Apple Home­K­it, Google Assis­tant och Ama­zon Alexa och säljs över hela Europa i Apple-butik­er, genom Ama­zon och sto­ra detaljhand­lare som Cur­rys PC World, Argos och AO. tado° har ock­så strate­giska part­ner­skap med över 30 europeiska ener­gi- och energiföre­tag som E.ON, SSE, Ovo Ener­gy, Natur­gy och Essent.

Käl­la: Tado°

Kommentarer