Nyheter

Tele2 hade säkerhetsbrist i sin röstbrevlåda

Enkelt att lyssna på andra kunders meddelanden

DN upp­märk­sam­made igår att Tele2 har en säk­er­hets­brist i sin röst­brevlå­da som gör att obe­höri­ga kan lyssna på andra per­son­ers mobilsvar.

Det är via en speciell tjänst man kan fej­ka det uppringande num­ret och då även ange num­ret till per­so­n­ens röst­brevlå­da man vill lyssna av. Tele2:s sys­tem tror då att det är kun­den som ringer in och behöver inte ange någon kod för att lyssna på med­de­landen. Det går även att kom­ma åt alla inställ­ningar för röst­brevlå­dan så som att ändra med­de­lande.

DN har tes­tat det­ta själ­va och totalt gjordes ett tio­tal försök och i samtli­ga kom de åt röst­brevlå­dan. Tele2 har nu via ett pressmed­de­lande sagt sitt om sak­en som ni kan läsa nedan.

“Under dagen 22 mars blev Tele2 upp­märk­sam­mat på en säk­er­hets­brist i röst­brevlå­dan som gör att obe­höri­ga har kun­nat nå andra abon­nen­ters tele­fonsvarare. Prob­lemet är nu löst för majoriteten av Tele2s pri­vatkun­der och fort­satt arbete pågår med att säk­er­stäl­la full åtgärd för samtli­ga kun­der.

Tele2 har under dagen 22 mars upp­märk­sam­mats på en säk­er­hets­brist i röst­brevlå­dan som inneb­u­rit att obe­höri­ga har kun­nat nå andra abon­nen­ters tele­fonsvarare. Prob­lemet har åtgär­dats för majoriteten av Tele2s pri­vatkun­der kort efter att vi upp­märk­sam­mades på det­ta och fort­satt arbete pågår för att säk­er­stäl­la en säk­er röst­brevlå­da för Tele2s samtli­ga kun­der.

Sedan Tele2 upp­märk­sam­mades om det­ta har vi för­bät­trat säk­er­heten genom att imple­mentera speci­fi­ka åtgärder i våra röst­brevlåde­tjän­ster. Vi har i dagsläget ingen kännedom om några fall där kun­der har drab­bats till följd av bris­ten.

Så kallad spoof­ing är en inter­na­tionell form av krim­i­nalitet som pågår i hela världen då pro­fes­sionel­la bedra­gare använ­der sig av inno­v­a­ti­va tillvä­gagångssätt. Vi på Tele2 samar­be­tar med både polis och ans­varig till­syns­myn­dighet i vårt arbete att motver­ka den här typen av bedräger­iförsök, och vi ser myck­et all­varligt på den brist vi upp­märk­sam­mats om idag. Vi ska nu se över våra sys­tem för att förhin­dra framti­da försök till intrång i vår röst­brevlåde­tjänst.”

Via Pressmed­de­lande

Kommentarer