Nyheter

Tesla Cybertruck kan bli verklighet som LEGO

Kanske den enda versionen vi så fall får i Europa

Ett förslag på en Tes­la Cybertruck har nått 10 000 röster på LEGO Ideas-sajten. Det bety­der att Lego nu måste ta ställ­ning till om den är genom­för­bar att släp­pa offi­ciellt. Med tanke på diskus­sio­nen om hur Tes­las pick­up ser ut och om den över­hu­vud­taget är kom­pat­i­bel med europeisk lags­tift­ning så kanske det­ta är det när­maste vi kom­mer att äga en.

Tesla Cybertruck Lego

Om den blir av vill säga. LEGO Ideas är en webb­si­da där vem som helst kan läg­ga upp en skiss eller foto på ett Lego-set och får bidraget 10 000 röster kom­mer Lego under­sö­ka om det går att pro­duc­era det hela. Beslutet baseras på om det över­hu­vud­taget går att byg­ga i verk­ligheten, om det går att sät­ta ett rim­ligt pris och fram­förallt om de kan få rät­tigheter att pro­duc­era det hela då försla­gen ofta baseras på någons exis­terande upphovs­rätt.

Se fler bilder på Tes­la Cybertruck i Lego via LEGO Ideas.

 

Kommentarer