Nyheter

Tillbaka till min Mac slutar fungera med macOS Mojave

Apple går nu ut med infor­ma­tio­nen om hur de för­bered­er dig inför deras nya macOS Mojave.

I och med Apples nya macOS så kom­mer funk­tio­nen Till­ba­ka till min Mac slu­ta fungera.

Till­ba­ka till min Mac är en funk­tion som Macan­vän­dare länge kun­nat använ­da för att få till­gång till sina dator­er även om de inte fun­nits i närheten. Till­ba­ka med min Mac har var­it inbyg­gt på alla Apples dator­er och det har var­it möjligt att kom­ma åt dem oavsett var du befun­nit dig om du haft det pås­laget.

Nu har Apple lagt upp en sida för hur du för­bered­er dig inför macOS Mojave och att funk­tio­nen blir otill­gäng­lig.

Apples nya sat­sning för att kom­ma åt fil­er är iCloud in the Cloud.

När du aktiver­ar iCloud Dri­ve över­förs dina fil­er automa­tiskt till iCloud. Där sparas de säk­ert och är till­gäng­li­ga på alla dina enheter. Aktivera map­par­na Skrivbord och Doku­ment i iCloud Dri­ve för att även spara dem i iCloud. Nu har du alltid till­gång till alla dina fil­er på alla enheter.

Läs om hur du ställer in iCloud Dri­ve och läg­ger till fil­er på skrivbor­det eller får mer hjälp med iCloud Dri­ve.

Du börjar med 5 GB kostnadsfritt lagringsutrymme i iCloud och du kan uppgradera när du vill från vilken enhet som helst. iCloud Drive har en storleksbegränsning på 50 GB för en enskild fil.

För att få till­gång till skär­men så hän­visa Apple till deras funk­tion Skär­mdel­ning.

Om du har flera Mac-dator­er kan du med skär­mdel­ning använ­da en Mac för att visa och fjärrstyra din andra Mac. Det innebär att du kan öpp­na, fly­t­ta och stän­ga fil­er och fön­ster även när du befinner dig på en annan plats, så du kom­mer alltid åt det du behöver. Läs om hur duställer in och använ­der skär­mdel­ning.

Slut­li­gen så hän­vis­ar de till sitt pro­gram Apple Remote Desk­top.

Om du har mer än en Mac-dator kan du med Apple Remote Desk­top även använ­da appar och arbe­ta med fil­er som finns på din andra Mac-dator, även om du befinner dig på en annan plats. Vill du använ­da en app som endast finns på din andra Mac-dator så kan du göra det. Läs mer om hur du använ­der Apple Remote Desk­top.

Apples Remote Desk­top är ett pro­gram som kostar 849kr

Apple

Kommentarer