Film & TV

Toy Story 3 som stop motionfilm

tog bara åtta år

Två bröder har spender­at åtta år av sitt liv för att göra sin egen tapp­n­ing av Toy Sto­ry 3 i stop motion.

Dis­ney tyck­te att det hela var så pass bra att de lät bröder­na släp­pa fil­men utan att stäm­ma byx­or­na av dem.

Bröder­na har gjort ett utta­lande på sin Face­book page om hur det hela bör­jade:

Hur bör­jade det­ta pro­jekt? Tja, det hela bör­jade efter att min bror och jag hade sett Toy Sto­ry 3 på dess öpp­n­ingskväll. Det blev omedel­bart vår favorit­film och … du kan säga att en besatthet star­tade. Jag menar, vi bör­jade sam­la unge­fär alla nya lek­sak­er från fil­men för att kom­plet­tera de vi hade som barn. Ja, en lätt besatthet. Låt oss spo­la framåt 2 år. Vid den­na tid är jag (Mor­gan) 16, och jag inser äntli­gen att Toy Sto­ry 3 var mer än bara min favorit­film. Det var fak­tiskt lite mitt liv. Jag växte upp, jag gör fort­farande så (uppen­barli­gen). Hur som helst, jag ville inte mis­sa min chans att tac­ka Pixar för att ha gjort Toy Sto­ry 3 och alla andra filmer för den delen. Så med en kär­lek till Pixar, Toy Sto­ry 3 och film­ska­pande star­tade pro­jek­tet Live Action Toy Sto­ry 3.

Hela fil­men är fil­mad på bröder­nas iPhones och ljudet till fil­men är orig­i­nalljudet från Pixars film.

Via: Indiewire

Kommentarer