Apple

Trackpadmöjlighet när Apple lanserar ny iPad Pro

Ännu mer likt en dator

Med nya sen­sor­er, bät­tre kameror, bety­dligt fetare proces­sor samt en track­pad skall iPad bli ännu mer likt en dator

Apple menar att den nya A12Z Bion­ic-chip­pet gör iPad Pro snab­bare än de fles­ta bär­bara Win­dows-dator­er. Till det får den en bät­tre huvud­kam­era ihop med en ny ultra­vid­vinkel-kam­era.

Nice men priskrävande tangentbord

Men kanske trevli­gast är det nya tan­gent­bor­det som går att köpa till. Det har både bak­grunds­belysning, inbyg­gd touch­pad och funger­ar som ställ som kan höja upp iPaden. Priset för det­ta lan­dar på 3 695 kro­nor för iPad Pro 11 tum och 4 295 kro­nor för iPad Pro 12.9.

Touchpad & musstöd i nästa iPad OS

Alla iPadar som kör iPa­dOS 13.4 kom­mer kun­na använ­da touch­pad och möss och funger­ar med både blue­tooth och USB-möss. iPa­dOS 13.4 kom­mer gå att installera på alla iPad Pro-mod­eller, iPad Air 2 och senare, iPad femte gen­er­a­tio­nen och senare samt iPad mini 4 och senare.

Upp­da­terin­gen till 13.4 kom­mer den 24 mars.

iPad Pro är byg­gd för de mest krä­vande uppgifter­na, till exem­pel att redi­g­era video i 4K eller des­igna 3D-mod­eller, och får ytterli­gare en pre­standaökn­ing med det nya A12Z Bion­ic-chip­pet. Den åttakärni­ga grafikproces­sorn i A12Z Bion­ic-chip­pet, för­bät­trad kylarkitek­tur och fin­juster­ade pre­standareglage ger iPad Pro högre pre­stan­da än någon annan iPad. När det­ta kom­bin­eras med den åttakärni­ga proces­sorn och kraft­ful­la Neur­al Engine, som möjlig­gör näs­ta gen­er­a­tion appar, finns det inget annat chip som kan erb­ju­da de otroli­ga pre­stan­da som finns i tun­na och lät­ta iPad Pro.

Lazer

Dessu­tom får den en Lidar-sen­sor (Light detec­tion and rang­ing) som bland annat för­bät­trar appen Mätverk­tyg samt AR-funk­tion­er.

Slut­li­gen bumpas mikro­fon­er­na upp och blir fem till antalet och där lovar Apple stu­diok­val­ité — om det är Sveriges Radio-kval­ité eller Teknikveck­an podd-kval­ité förtäl­jer inte his­to­rien.

Priser

  • iPad Pro 11 tum kostar från 9 995 kr för Wi-Fi-mod­ellen och 11 795 kr för Wi-Fi + Cel­lu­lar-mod­ellen.
  • iPad Pro 12,9 tum kostar från 12 495 kr för Wi-Fi-mod­ellen och 14 295 kr för Wi-Fi + Cel­lu­lar.

Kommentarer