Nyheter

Transportstyrelsen förtydligar förbud runt sparkcyklar

Här försvinner minsann framtidsfärdmedel!

Elspark­cyk­lar som upp­fyller kraven på att definieras som cykel har Trans­port­styrelsen inga prob­lem med.

I sam­band med den tragiska oly­ck­an där en 27-årig Hels­ing­bor­gare omkom när han fär­dades på en elspar­cykel gick en rep­re­sen­tant ut och ansåg att elspark­cyk­lar bor­de för­b­ju­das. Eller gjorde han?

Huru­vi­da det­ta var en per­son­lig upp­fat­tning eller ett miss­förstånd från pressens håll klargörs inte rik­tigt. Men nu talas det emeller­tid om att man syf­tade på elspark­cyk­lar som redan idag är olagli­ga att köra ute i trafiken och på cykelvä­gar­na. Det gör de om de går mer än 20 km/h och har en effekt på mer än 250w. Det som gör de olagli­ga då är att de sak­nas klas­si­fi­cer­ing eller kan klas­sas som moped men då sak­nar den andra sak­er som krävs av mope­d­er, till exem­pel håll­barhet.

Redan dagen efter gick Trans­port­styrelsen ut med en infor­ma­tion­s­text om vad som gäller för den som hade bemö­dat sig att söka infor­ma­tion.

Själ­va tyck­er vi elspark­cyk­lar, oberoende om vi hyr dem eller äger själ­va, är ett allde­les fan­tastiskt färdmedel.

https://youtu.be/VOnpvxIS8Ns

Kommentarer