Apple

Trump ger sig på Apple igen.

Gammal man skriker på teknik

I ett försök att göra Ameri­ka bra igen så skriv­er USA nuvarande pres­i­dent Don­ald Trump att han dels hjälper Apple med HANDEL (eng. TRADE), (red. han­del­sav­tal), och en mas­sa andra prob­lem Apple har. För det­ta vill Trump att Apple ska låsa upp iPhones som till­hör mör­dare, droghand­lare och andra våld­sam­ma ele­ment. Utan att Trump näm­n­er det så tolkas hans tweet gäl­la två tele­fon­er kop­plade till skjut­ningar­na på mar­in­basen i Pen­saco­la, Flori­da för­ra månaden.

Apple i sin tur säger att de var­it medgörli­ga och försett FBI med “giga­byte av data” från säk­er­het­skopieringar gjor­da mot iCloud. Apple har sedan tidi­gare gjort klart att det inte är aktuellt att byg­ga in bakdör­rar i sina enheter och har under den senaste tiden pro­fil­er­at sig än mer som före­taget som tar integritet på all­var. Om och hur den här diskus­sio­nen slu­tar vet vi inte, men senast Trump sat­te hårt mot Apple slu­tade det med att Tim Cook fick spela in en video med Don­ald Trump där Trump fick lov att säga att han öpp­nat Apples “nya” fab­rik.

Lyssna på vår pod­cast där Peter Esse inter­vjuar Ste­fan Bergdahl VD HP Sverige om integritet

Eller när han inter­vjuar Karl Emil Nikka om säk­er­het på nätet

 

 

Kommentarer