Skrivet den 20 December 2019 kl 21:22 av Nyheter75 kommentarer431

TV4 och Cmore är tillbaka!
Äntligen!

Det kan inte undgått någon att 1,6 miljon­er sven­skar har klarat sig utan TV4 sedan den 11 decem­ber. Com Hem och Telia har sedan dess förhand­lat för att hit­ta en lös­ning. TV4 har under den­na peri­od tap­pat tittare sam­tidigt som Com Hem fick mån­ga klagomål via deras kundtjänst.

Klock­an 19.15 så pub­licer­ade Com Hem ett pressmed­de­lande på deras hem­si­da där det står ”Com Hem har under freda­gen säkrat en muntlig överen­skom­melse med TV4. Det innebär att alla Com Hem- och Box­er-kun­der kom­mer åter­få TV4, C More samt vis­sa andra TV4-kanaler från och med hel­gen 21–22 decem­ber, så fort slut­förhan­dlin­gar­na är klara.

Vi kan ge mer detal­jer kring det exak­ta kana­lut­budet först när avtalet är sam­manställt och klart. Med det­ta avtal som grund kom­mer vi sedan fort­sät­ta förhand­la om det tota­la avtalet mel­lan Com Hem och TV4.”

TV4:s vd Cas­ten Almqvist säger i ett utta­lande på kanalens hem­si­da “Det har var­it tuffa men kon­struk­ti­va förhan­dlin­gar under efter­mid­da­gen och kvällen. Det är med stor gläd­je jag nu kan berät­ta att tit­tar­na får till­ba­ka TV4 och C More.