Nyheter

TV4 och systerkanaler släcks ner för stora delar av befolkningen

TV4, Sjuan, 12 och C More släcks ner vid midnatt

Comhem- och Box­er-kun­der blir med stor san­no­likhet av med TV4-kon­cer­nens alla kanaler i mor­gon den 10:e decem­ber vid mid­natt. Det inklud­er­ar TV4, Sjuan, TV12, fak­ta-och doku­men­tärkanaler­na samt C Mores oli­ka kanaler.

Det­ta efter att förhan­dlin­gar mel­lan Telia, som pre­cis köpt upp TV4, och Tele 2, som inte för längesedan skopade upp Comhem och Box­er, gått i stå. Eller om vi får tro det mail som bolaget skick­ade ut till sina kun­der under efter­mid­da­gen, aldrig påbör­jats.

Telia säger å sin sida säger till Dagens Media att “[..]Det är myck­et oly­ck­ligt att Com Hem hotar med att släc­ka våra kanaler som en del av sin opin­ions­bild­ning. De sto­ra för­lorar­na i det spelet blir pub­liken. [..]. 

Vidare häv­dar man att det är en frå­gan om en van­lig affärs­förhan­dling och vem som äger bolaget ej är rel­e­vant i sam­man­hanget.

https://youtu.be/-hpHMWemnK0

Kommentarer