Apple

USB-C-hubben för din iMac som är svår att vara utan

Satechi Type-C Aluminum Monitor Stand Hub for iMac <- långt namn

Inte trodde jag att det skulle vara en USB-C-hub som skulle star­ta igång min annalka­nde 40-årskris. Nog att Sat­e­chi är mästare på att göra pro­duk­ter som smäl­ter in och ibland känns som ett orig­i­nal-till­be­hör från Apple, som de själ­va inte mäk­tat med att göra, men här hand­lar det om att sät­ta iMa­cen på en pall och jag gillar det.

För det får vi två kortläsare, tre USB-3-kon­tak­ter och en USB-C-kon­takt (Alla fyra använ­der “USB 3.2 Gen 1×1” dvs 0,5 GB/sek) samt ljudut­gång som vet­ter ut mot oss — du får väl­ja om du vill offra en USB‑C eller en van­lig USB-kon­takt bak på datorn för att anslu­ta den.

Slut är allt­så med att försö­ka kän­na av vilket håll USB-slad­den skall sit­ta på iMa­cens bak­si­da, eller ännu värre, vin­kla dess höger­si­da mot oss och hälften av gånger­na dräm­ma in vän­sterkan­ten i väggen. Jag har bok­stavligt talat bliv­it av med en glas­flisa på det sät­tet.

Trasig iMac-skärm

Enligt Sat­e­chis egna utsaga höjs ock­så iMa­cen till en mer ergonomisk nivå. Själv har jag var­it rätt nöjd med höj­den hela tiden och fick sän­ka skrivbor­det, huru­vi­da jag är ett omöjligt ergonomi­fall eller om jag har skrivbor­det högre än de fles­ta andra låter jag vara osagt.

Att upplägget är super­smidigt är dock tydligt. Det blir näs­tan lite genant att erkän­na att idén om att form näs­tan alltid går före funk­tion som vi som Apple-använ­dare så envist har försvarat fall­er platt. Det kom­mer en näs­tan pir­rande kär­lek­skänsla, ni vet den vi får när “något bara funger­ar” i varda­gen, var­je gång jag använ­der dock­an. Särskilt tydligt blir det med SD-kortläsaren som har en mekanism hål­la kor­tet på plats och där­för hit­tar datorn innehål­let var­je gång, något vi inte kan säga om iMa­cens inbyg­g­da läsare. För att få ut kor­tet tryck­er du in det lite så matas det ut.

Satechi USB-C-Hub iMac

Mate­ri­alet är met­all och iMa­cens håller den sta­bilt på plats vilket gör att det känns som en del av datorn på ett helt annat sätt än andra hub­bar som vi måste hål­la kvar med andra han­den för att de inte skall fly­t­tas.

Kanske är det inte åldern som medger att funk­tion går före form, kanske är det här bara en rik­tigt bra pro­dukt?

Sammanfattning och betyg

Lös­er i prin­cip alla prob­lem med dagens iMac-mod­ell utan att förstöra App­ligheten på skrivbor­det allt för myck­et.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 10/10.
 • Funk­tion 8/10.
 • Design: 9/10.
 • Val­u­ta för pen­gar­na 9/10.
 • Instal­la­tion 10/10.

Total­be­tyg 9/10

Plus

 • Sparar lite tid men massvis med vardagsen­er­gi.
 • Mate­ri­al­valet.
 • Ger än extra USB-C-port om så önskas

Minus

 • Den långsam­maste USB 3.2‑standarden.
 • Kunde var­it en USB-C-port extra.
 • En doc­ka kan aldrig bli helt stil­ren i sam­man­hanget, inte heller den­na.

Detaljer

 • Namn;: Sat­e­chi Type‑C Alu­minum Mon­i­tor Stand Hub for iMac
 • Anslut­ning: 1 SD-kortläsare, 1 mini-SD-kortläsare, 3xUSB 3, 1 USB‑C, ljudut­gång.
 • Med­föl­jer i kar­ton­gen: Hubben, USB 3‑sladd samt USB‑A till C‑adapter.
 • Färg­er: Space Gray & Sil­ver.
 • Pris: 999 kr.
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer