Recensioner
Foto: Peter Esse

Orbi Outdoor satellite — inte en helt självklar lösning men gör sitt vid behov

Wifi är akronym för Vodoo
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Prisjakt

Att för­län­ga mesh-nätverk utomhus är inte nöd­vändigtvis självk­lart att göra just utomhus.

Men vill du göra det så har Orbi Out­door WiFi Range Exten­der med mod­ell­namn RBS50Y. Den funger­ar både att inte­gr­era i ditt redan exis­terande mesh-nätverk från Orbi eller anslu­ta mot någon annan tillverkares nätverk.

Orbi Mesh

Så fungerar wifi och mesh

Förde­len med att köra både inomhus­nät och utomhus­nät via sam­ma sys­tem är att vi får allt­ing sam­lat i Orbi-appen och att den kan använ­da sin så kallade back­haul-teknik för att inte dra ner övri­ga nätverk­spre­stan­dan. Orbi-appen ger en till­fred­stäl­lande överblick över alla våra anslut­na enheter. Men det är ock­så en app som vis­ar hur tekniskt stenålder Wifi-styrn­ing egentli­gen är. Det går näm­li­gen inte att sät­ta några pri­or­i­teringar eller fly­t­ta enheter till andra bassta­tion­er om det skulle behö­vas. För ibland ham­nar vi i en sit­u­a­tion att enheten kör på 5 GHz med låg täck­n­ing och därmed låg hastighet när den skulle kun­na ha bra täck­n­ing och därmed hög hastighet på 2,4 GHz. (Fun Fact: Ju högre antal GHz ditt nätverk kör på ju snab­bare är det men det blir ock­så kortare räck­vidd, det kom­mer även 6 GHz inom en snar framtid i form av Wifi 6e, van­lig Wifi 6 använ­der inte det iro­niskt nog).

Det finns inget magiskt med mesh-nätverk. Meshan­det hand­lar i de här sam­man­hangen om att flera oli­ka bassta­tion­er ansluter till varan­dra genom en Wifi-kanal sam­tidigt som den delar ut wifi till övri­ga enheter via en eller flera andra. I prak­tiken ska­pas allt­så flera oli­ka nätverk men med sam­ma namn och därmed verkar det som ett. Dilem­mat som kan upp­stå är om du rör dig med exem­pelvis din mobil­tele­fon i hem­met och den håller fast anslut­nin­gen mot en bassta­tion län­gre bort i stäl­let för att hop­pa på den nya. Sit­ter man och kol­lar oli­ka sig­nal­styrkor och vil­ka enheter som är upp­kop­plade mot vilken bassta­tion kan man lätt bli en smu­la små­galen. Det bäs­ta är att inte kol­la så noga för det finns egentli­gen inget som du kan göra åt det. Det näm­li­gen inte att sät­ta några pri­or­i­teringar eller fly­t­ta enheter till andra bassta­tion­er om det skulle behö­vas — tanken är att de skall söka sig till den starkaste sig­nalen vid var­je givet tillfälle. Wifi-tekniken har inte den typen av speci­fika­tion­er i sig och även om det på vis­sa typer av enheter finns funk­tion­er som försök­er job­ba runt sådana begrän­sningar så är det inget som kon­sument­nätverk så som Net­gears Orbi erb­jud­er.

Där­för före­drar vi att anslu­ta bassta­tion­er­na via Eth­er­net så att vi vet att i alla fall de har full kare­ta på ettor­na och nol­lor­na mel­lan varan­dra och sam­tidigt frigör vi mer trådlösa band att skic­ka ut till våra pry­lar.

Orbi Mesh

Utomhusanpassning på gott och ont

Orbi Out­door WiFi Range Exten­der funger­ar allt­så som ovanstående men med det fak­tum att den är IP66-klas­sad. Den förs­ta 6:an bety­der att den är totalt sky­d­dad från damm och andra otrevli­ga par­tik­lar medan den andra 6:an bety­der att den är sky­d­da mot vat­ten som kom­mer mot den, till och med om du rik­tar en vat­tenslang mot stackaren. Högre klass­ning än så hade gjort det möjligt att sän­ka ner den i en pool, var­för man nu skulle vil­ja göra det.

Inkop­pling sker via med­föl­jande appa­ratk­a­bel och det kräver inga elkun­skaper att lösa det — vill man ha det fint som jag vill så får elekr­tik­ern dra snyg­gt alu­mini­um­rör längs fasaden. Ström är dock den ingån­gen, det går allt­så inte att dra ut en Eth­er­netk­a­bel för att göra den helt awe­some. Det­ta på grund av säk­er­het för med en expon­er­ad Eth­er­net-kon­takt skulle vem som helst kun­na smy­ga upp på din varen­da och kom­ma åt ditt inter­na nätverk.

En annan säk­er­hets­funk­tion är en val­fri mon­ter­ingsmekanism som gör den bety­dligt svårare att lyf­ta ner och kräver två skru­vme­js­lar sam­tidigt. Den­na plat­ta funger­ar dock endast på helt raka väg­gar och inte med vår tegel­stens­fasad.

Slut­li­gen har den ett av tre band avstängt för det får inte använ­das utomhus. Det tred­je kan dock aktiveras i inställ­ningar­na i hän­delse av att du skulle ha den inomhus. Slut­li­gen kan vi stäl­la in hur myck­et den inbyg­g­da led-pan­e­len skall lysa uppåt och nedåt. Dessa lam­por är fak­tiskt förvå­nans­värt trevli­ga då det helt plöt­sligt blir lite mysigt på alta­nen vid skymn­ing och ger ett mervärde att ha den mon­ter­ad.

Orbi Outdoor

Upplevelsen

Tanken är god, vem vill inte ha per­fekt trådlös mot­tagn­ing i hela tomten och kanske även när vi sit­ter och avn­juter lite rosé hos grannen? Instal­la­tio­nen kan dock bli en utman­ing. Först mon­ter­ade vi upp den på ytter­väggen, där den hade “ryggen” bara några meter från huvud­bassta­tio­nen på insi­dan. Det gjorde att mån­ga enheter vis­serli­gen fick strå­lande mot­tagn­ing från utomhusen­heten men den hade i sin tur väldigt vek sig­nal från insi­dan av huset. Wifi har myck­et svårt att ta sig igenom vis­sa bärande byg­gnads­ma­te­r­i­al i det­ta fal­l­et tegel­sten.

När vi fly­t­tade den så den hade hyf­sad sikt genom altan­fön­stret in till huvu­den­heten så ord­nade det sig. Men enligt sam­ma prin­cip hade vi kun­nat sät­ta en inomhusen­het till pre­cis i fön­stret som även den hade täckt hela tomten fördel då hade var­it att vi kun­nat kop­plat in den via eth­er­net och dessu­tom kun­nat aktivera det tred­je ban­det utan ett milt orospås­lag.

Men sam­tidigt bor vi i ett min­dre rad­hus med en tomt på 50 kvadrat­meter så det kanske aldrig var tänkt att den­na pro­dukt skulle hit­ta hit. Applicer­ar vi sam­ma behov på exem­pelvis mitt föräl­dra­hem så skulle pro­duk­ten pas­sa allde­les utmärkt att sät­ta bor­ta på ladan för eventuel­la nätverks­be­hov i det mod­er­na skogs­bruket.

Sammanfattning

Det är inte helt självk­lart att pro­duk­ten behövs, kanske är det en bät­tre lös­ning att för­län­ga det trådlösa nätver­ket till ett fön­ster som i sin tur sedan strålar ut över tomten. Men om det är en myck­et stor tomt och du behöver för­län­ga längs vägen så är det givetvis så att burken måste vara vat­ten­tät och säk­er från intrång. Priset på 3000 kro­nor är inte gratis och det finns bety­dligt bil­li­gare att för­län­ga nätverk utomhus men alla de kräver bety­dligt mer hand­påläg­gn­ing och väl en gång installer­ad på rätt plats så bara funger­ar det.

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 3/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Instal­la­tion 4/5
 • Total­be­tyg 3,5/5

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Lätt instal­la­tion.
 • Känns som att den kom­mer klara sig genom väder och vind mån­ga år framöver.
 • Orbis app är rätt nice — för att vara en nätverkin­stal­la­tion­ss­app.

MINUS

 • Den är ju inte jät­te­vack­er.
 • Sak­nar Eth­er­net för den som vill chansa.
 • Hade gär­na fått lik­na och fungera ännu mer som en lam­pa

DETALJER

 • Anslut­ning: El samt Wi-fi.
 • Färg: Vit
 • Total teo­retisk hastighet: 2999 Mbit/s (400+1733+866 Mbps). AC3000 “Tri-Band”,
 • MU-MIMO
 • Antal inter­na anten­ner: 6 st
 • Nätverks­stan­dard: 802.11 a/b/g/n/ac
 • Pris: Från 3000 kr — se dagsak­tuellt pris hos Pris­jakt.

Faktaruta

Tri-band bety­der att den har tre frekvens­band som kom­bin­er­at ger en högre hastighet än bara en. I fal­l­et med AC3000 är det ett band på 2,4 GHz och två på 5 GHz som till­sam­mans kom­mer upp i ca 3000 Mbit/s. Det­ta är förstås teo­retiskt och skall delas på alla anslut­na enheter. Om Eth­er­net inte används kom­mer det ena 5 GHz-ban­det på 1733 Mb/s att används som länk mel­lan noder­na och kvar blir 400 MB/s via 2,4 GHz + 867 Mb/s via 5 GHz.

Kommentarer