Skrivet den 5 January 2009 kl 23:22 av NyheterComments Off on Vad du kan förvänta dig i morgon503

Vad du kan förvänta dig i morgon

Macworld 2009, ingång

Foto: Adam Jack­son (Cre­ative Com­mons)

Imor­gon intar Phil Schiller, Apples chef för glob­al mark­nads­föring, sce­nen och kom­mer att pre­sen­tera en rad pro­duk­ter. Exakt vad, är det väldigt få som vet, och den tota­la bilden har bara en liten grupp inom Apple. Men kom­bi­na­tio­nen av hun­dra­tusen­tals Mac-fans och den möj­ligheten Inter­net ger ska­par en härlig smält­degel av ryk­ten. 

Nu är det upp till oss att bena ut vad som är san­no­likt och vad som är rena speku­la­tion­er. Vi bör­jar med vad som inte kom­mer att kom­ma.

Detta får vi inte se i morgon

iPhone nano

Ända sedan iPhone släpptes har det var­it tal om att Apple måste släp­pa en min­dre och bil­li­gare mod­ell. Det har mest var­it öns­ketänkande från ana­lytik­er fram tills för någon månad sedan då vis­sa asi­atiska tillverkare bör­jade pra­ta om for­dral till just iPhone nano.

Slut­sats: Det kan vara något på gång, men knap­past i mor­gon.

Snow Leopard

Mån­ga hop­pas och tror att Snow Leop­ard, som är näs­ta ver­sion av Mac OS X, kom­mer att demon­str­eras och att ett intro­duk­tions­da­tum ska fast­stäl­las. Men Snow Leop­ard är först och främst en teknisk upp­da­ter­ing och kom­mer inte att vara så intres­sant att visa upp på en kon­sumentin­rik­tad mäs­sa.

Slut­sats: Nej.

Uppdaterade Mac Pro

Mac Pro har inte upp­dat­er­ats på ett bra tag och dessu­tom sak­nar den möj­lighet att kop­pla in de nya Apple-skär­mar­na. Men Mac Pro är knap­past någon kon­sument­maskin och det lär inte finnas tid att pra­ta om den på Mac­World.

Slu­tats: En upp­da­ter­ing är nära men lär kom­ma någon vec­ka efter mäs­san.

Nya storlekar på Apple Cinema LED Display

Apples upp­dat­er­ade nyli­gen sina skär­mar och gav dem nytt utseende och en ny stor­lek, 24 tum. Men den nyheten är över, och nya stor­lekar kan intro­duc­eras utan en mäs­sa. 

Slut­sats: Det är större chans att nya skär­mar införs i sam­band med upp­da­ter­ing av Mac Pro än någonting annat.

Nya iMac

Att det kom­mer upp­dat­er­ade iMacar är klart, men knap­past på Mac­World-mäs­san. Att upp­dat­era hastigheter­na och sät­ta till någon extra port är inte ens värt ett pressmed­de­lande. Senaste ryk­tet är en 28-tums iMac men det finns inga tillför­l­itli­ga käl­lor att det skulle vara något annat än taget ur luften.

Slut­sats: Inga iMacar på mäs­san men däre­mot upp­dat­eras de säk­erli­gen sam­tidigt eller strax efter.

Men nu till något myck­et roli­gare, vad vår spårku­la har avs­lö­jat om vad som kom­ma skall.

Detta får vi se i morgon

Ny Mac mini

Den­na lil­la dator har alltid behand­lats vemodigt av Apple med allt för mån­ga dagar mel­lan upp­da­teringar­na. Vi kan anta att det beror på att den inte sålts i enlighet med önskemålen. Men den har abso­lut hit­tat sina fans och är myck­et pop­ulär för bland annat serververk­samhet och som film­spelare i vardagsrum­met.

Slut­sats: Vi tror att Apple tag­it fas­ta på minst en av dessa mark­nad­er och anpas­sar den därefter med bland annat avsak­nad av DVD-spelare. Både för att spara plats och pen­gar.

Ny MacBook Pro med 17 tum

Den sista av Mac­Bookar­na som inte fått nytt utseende. Senaste ryk­te­na är att det kom­mer att bli ett icke-utbyt­bart bat­teri i den och proces­sor­er som het­er duga.

Slut­sats: Apple kom­mer att visa att det här inte bara är en van­lig Mac­Book med en större skärm, utan världens förs­ta 17-tums lap­top som fak­tiskt är bär­bar istäl­let för släp­bar.

Uppdatering av iWork och iLife

Mac­world-mäs­san har tra­di­tion­sen­ligt giv­it oss upp­da­teringar av iWork och iLife, Apples pro­gramsviter för nyt­ta och nöje. Även i år ryk­tas det om upp­da­teringar, men inte så som vi är vana vid. Vis­sa av pro­gram­men skall näm­li­gen gå att köra via web­bläsaren. Något som är i enlighet med den rådande tren­den inom datorvärlden.

Slut­sats: En rad pro­gram kom­mer att gå att köra direkt i web­bläsaren från vilken Mac (med senaste Safari får vi gis­sa) som helst. Det­ta kom­mer att vara en del av MobileMe.

Comments are closed.