Smarta Hem

Verisure köper delar av Arlo — satsar på smartare kameror i sina larmsystem

Smartare övervakning av våra hem

Verisure som mån­ga sven­skar använ­der som larm­lös­ning i hem­met köper Arlos mark­nads- och försäljn­ings­del för den europeiska mark­naden. Sam­tidigt förbinder de sig att använ­da Arlos kameror och mol­ntjän­ster i den egna verk­samheten.

Därmed kan vi anta att Verisures lös­ningar för att över­va­ka våra hem blir bety­dligt mer avancer­ade jäm­fört med de still­bild­skameror som sys­temet till sto­ra delar består av.

Arlo fort­sät­ter utveck­ling av kameror­na samt försäljn­ing och mark­nads­föring utan­för Europa som van­ligt. Arlo star­tades som en del av Net­gear men är numera helt fristående.

Via Busi­ness­Wire (Tack Nikka).

Kommentarer