Skrivet den 7 July 2018 kl 10:04 av Nyheter2 kommentarer1671

Vi har provat Apples nya app Shortcuts

I mars för­ra året köpte Apple upp automa­tis­er­ingsap­pen Work­flow och nu på WWDC bjöd Apple på en förs­ta titt på deras egna app Short­cuts.

Vi har nu hun­nit pro­va Short­cuts som kom­mer lanseras i sep­tem­ber, appen är fort­farande i en tidig beta och en hel del funk­tion­er sak­nas. Appen är väldigt lik Work­flow så har man använt den kom­mer man kän­na sig hem­ma direkt. Har man mas­sa tidi­gare skript gjor­da i Work­flow så fly­t­tas dessa över till Short­cuts när man installer­ar appen.

Den sto­ra skill­naden mel­lan Work­flow och Apples Short­cuts är att Siri nu är inte­gr­erat i appen samt att Short­cuts har möj­lighet att göra mer sak­er på sys­tem­nivå, något som Work­flow aldrig fick rät­tigheter till att göra.

Men vad är då Short­cuts?

Short­cuts är en app där du kan automa­tis­era näs­tan vad du vill och även trig­ga det hela via en wid­get eller via Siri. Ett exem­pel på en automa­tis­er­ing man kan göra är att man kan byg­ga ett sce­nario där plat­sen du befinner dig på häm­tas, mobilen sätts i stör ej-läge, ett sms skickas till din respek­tive med en estimer­ad tid då du är hem­ma och Apple Music drar igång och spelar musik i bilen. När du har byg­gt det­ta skript kan du ha det som en wid­get så det är bara att tryc­ka på knap­pen så körs skriptet och ett sms skickas till din respek­tive eller ska­pa ett eget Siri-kom­man­do som trig­gar det hela.

Ett annat exem­pel är att när du kom­mer hem så säger du: “-Siri jag är hem­ma”, då tänds dina val­da lam­por, din Home­Pod sätts igång med en för­vald spel­lista och kaf­febryg­garen star­tar.

Appen sak­nar tyvärr iCloud-kom­pat­i­bilitet och det går inte heller att använ­da funk­tion­er i Apples Hem-app men det kom­mer säk­ert kom­ma i framti­da betor innan lanser­ing i sep­tem­ber.

Det är en viss inlärn­ingskur­va för Short­cuts men jag är över­ty­gad om att Apple kom­mer att släp­pa en drös med instruk­tionsvideos och det finns även en hel sek­tion med färdi­ga skript som man kan använ­da sig av. Dessa skript går även att dela med andra så vill man inte byg­ga egna kom­mer det säk­erli­gen finnas hem­si­dor där man kan dela med sig av skript framöver. Tred­jepart­sap­par kom­mer även att kun­na erb­ju­da stöd för Short­cuts och IFTTT finns redan med att väl­ja.

Apples Short­cuts kom­mer lanseras i sep­tem­ber och då kom­mer vi på Teknikveck­an göra ett större test av appen, men än så länge känns den väldigt lovande.

 

2 kommmentarer på Vi har provat Apples nya app Shortcuts

  1. Marcus Attefors says:

    Haha =)