Recensioner

Vi har testat nya skärmskydd från Invisible Shield

No more germs

Skärm­sky­ddskun­gen Invis­i­ble Shield har lanser­at nya skärm­sky­dd till Apples senaste iPhone-mod­eller och vi har tes­tat hur de känns. Under­teck­nad tyck­er att en iPhone upplevs bäst utan skärm­sky­dd och det ska bli intres­sant att se om Invis­i­ble Shield kan få mig att ändra upp­fat­tning.

Sky­d­da inte bara tele­fo­nen utan även dig själv — Glass Elite VisionGuard+ är ett lite annor­lun­da skärm­sky­dd som min­skar bak­terier som klänger sig fast på skär­men med 99,99 pro­cent. Det gör den via en antimikro­biell teknik som tar kol på alla bak­terier vi kan fån­ga upp från toalet­tbesök och myck­et annat. Sky­d­det är i här­dat glas och ska vara fyra gånger starkare än tra­di­tionel­la glassky­dd och det läm­nar inte heller fin­ger­avtryck på skär­men och det sky­d­dar även för blått ljus. Att sät­ta på skärm­sky­dd är inte min star­ka sida så för att över­hu­vud­taget kun­na tes­ta dessa bad jag min fru om hjälp med mon­terin­gen på vår iPhone 11.

Med i kar­ton­gen så får vi en gum­mi­mat­ta som tele­fo­nen ska plac­eras på för att inte gli­da omkring när sky­d­det appliceras. Vi hit­tar även en rengörings­duk och en stick­er som tar bort dammko­rn. Sist ut har vi en plas­tram som fästs på tele­fo­nen för att sky­d­det ska ham­na helt rätt. Dessa till­be­hör under­lät­tar verk­li­gen applicerin­gen till den grad att jag fak­tiskt vågade mig på att tes­ta själv med gott resul­tat. När sky­d­det väl är på plats så är känslan förvå­nans­värt bra och det känns mer eller min­dre som att inte ha ett sky­dd på alls och något som är rik­tigt trevligt är att det fak­tiskt inte fast­nar några fin­ger­avtryck på skär­men så den håller sig ren och fin. Glass Elite VisionGuard+ kostar 349 kro­nor.

Glass Elite Edge — är sky­d­det som även går ned en bit på sidor­na av tele­fo­nen och sky­d­dar om tele­fo­nen skulle lan­da på sidan. Pre­cis som det andra sky­d­det så så är det lika slit­starkt och läm­nar inte heller fin­ger­avtryck. Nu var det dags för mig att tes­ta att mon­tera sky­d­det och det gick fak­tiskt över förvän­tan tack vare red­skapen som föl­jer med i kar­ton­gen. Väl på plats märks det knappt att det sit­ter ett extra lager glas på tele­fo­nen och att slip­pa alla fin­ger­avtryck som smetar ut sig över hela skär­men är verk­li­gen skönt, priset lig­ger från 349 kro­nor.

Sum­mer­ing:

Jag måste nog erkän­na att skärm­sky­dd kanske inte är så dumt trots allt, jag har tidi­gare applicer­at sky­dd som anti­n­gen ham­nar snett eller har bub­blor under och känslan i sky­d­det har var­it allt annat än trevlig. Men dessa två sky­dd som vi har tes­tat till iPhone 11 och iPhone 11 Pro Max har fått mig att ändra upp­fat­tning och det är tack vare den enkla mon­terin­gen, kval­itén i glaset och det känns skönt att ha ett extra lager sky­dd på tele­fon­er­na.

 

Kommentarer