Skrivet den 8 May 2019 kl 13:34 av Smarta Hem8 kommentarer1260

Vi installerar Nanoleaf Canvas — ljusplattor för ditt smarta hem
Läs instruktionerna...

Nanoleaf är före­taget som för när­varande bara gör en sak och det är ljus­plat­tor. Förs­ta pro­duk­ter var de trekanti­ga Nanoleaf Light Pan­els som blev pop­ulära hem­ma hos gamers. Nu har man släppt en fyrkantig mod­ell som dessu­tom kan rea­gera på ljud utifrån.

Det märks att före­taget bara sysslar med den­na typen av pro­duk­ter, att sät­ta upp dem är bety­dligt enklare än närm­s­ta konkur­renten och plat­tor­na kop­plas ihop med hjälp av så kallade link­ers i met­all och vi är aldrig räd­da att ta sön­der något.

I videon ovan utryck­er vi en hel del semi­ångest för hur vi skall sät­ta upp dem men om ni gör som man skall göra i stäl­let för hur vi gör — det vill säga läs­er man­ualen och öpp­nar upp appen först — märk­er ni att det inte behöver vara så svårt. I appen finns det näm­li­gen en AR-funk­tion som gör att vi kan plan­era upp­sät­tnin­gen bety­dligt bät­tre.

Utöver att kun­na rea­gera på ljud kan vi med enkel­het stäl­la in vad som skall hän­da när vi drar med han­den åt oli­ka håll. Vi har möj­lighet att stäl­la in sta­tiska färg­er så den lyser upp mer eller min­dre som ett lysrör, dynamiska färg­er där de växlar efter våra val­da tema samt rea­ger­ar på beröring samt enklare form av spel. Det sist­näm­n­da är mer en ploj och funger­ar inte så bra.

Våra 17 plat­tor kostade runt 3500 kro­nor och det var en väl värd invester­ing.

Hjälp oss med nästa video!

Nanoleaf har ett inci­ta­ment­pro­gram som gör att om du beställer via vår affil­i­atekod har vi möj­lighet att få hem fler plat­tor. Vårt mål är att kun­na göra en video där vi tapet­ser­ar en hel vägg eller ett tak med dessa plat­tor. Använd där­för gär­na vår kod när du beställer från Nanoleaf.me. Du får även 5% rabatt.

Reklam: Bland andra föl­jande Sven­s­ka nät­bu­tik­er säl­jer Nanoleaf Can­vas.